Nota legal

1. O portal Naturgy

1.1 A través do Portal Naturgy (en diante, “o Portal”) da sociedade NATURGY ENERGY GROUP, S.A. (en adiante “a SOCIEDADE”), accesible a través do enderezo URL www.naturgy.com, facilítase aos visitantes e usuarios deste (en adiante, os “Usuarios”) o acceso a unha ampla gama de produtos, servizos e contidos relacionados coa subministración e consumo de enerxía, ademais de equipamento e asistencia no fogar (en adiante, “os Servizos”).

1.2 Os datos identificativos do responsable do Portal son os que figuran a continuación:
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
Avenida de América, 38, 28028 Madrid (España)
CIF A-08015497
Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid no tomo 36.567, folio 35, sección 8ª, folla M-656.514, inscripción 2ª

2. Condicións de acceso e uso do portal

O acceso ao portal comporta a lectura previa e aceptación polos usuarios das presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso (en diante, “as Condicións Xerais”). Mediante o acceso e a utilización do portal entenderase que o usuario manifesta o seu acordo, de forma expresa, plena e sen reservas, ao contido de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais na súa versión publicada no portal no momento do acceso. Se o usuario non estiver de acordo co contido das presentes Condicións Xerais, deberá absterse de acceder ao portal e de operar a través deste. O portal reserva o dereito a modificar as presentes Condicións Xerais advertindo diso aos usuarios mediante os correspondentes avisos no portal, co fin de que os usuarios poidan tomar coñecemento do seu contido dende o primeiro momento.

A contratación e/ou uso de determinados servizos pode requirir a identificación do usuario no portal e a aceptación previa de determinadas condicións particulares que veñen desenvolver, complementar e/ou, eventualmente, modificar as presentes Condicións Xerais (en diante, “as Condicións Particulares”). Os usuarios deberán ler así mesmo coa máxima atención o contido das correspondentes Condicións Particulares ou outros avisos legais que aparecen no portal.

Como usuario, vostede declara ser maior de idade e/ou dispoñer da capacidade xurídica e de obrar suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais (e, se é o caso, polas Condicións Particulares que regulen o uso dun determinado servizo) e para utilizar e, se é o caso, contratar os servizos que se ofrecen no portal. O usuario acepta, de forma expresa, plena, sen reservas nin excepcións, que o acceso e a utilización do portal, dos seus servizos e dos seus contidos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

No suposto de que exista algunha contradición entre as condicións xerais de acceso e uso do portal e as correspondentes condicións particulares, prevalecerán estas sobre aquelas, salvo que as condicións xerais resulten máis beneficiosas para o usuario que as condicións particulares.

3. Contido do portal

3.1 O usuario do portal asume, coñece e acepta, polo feito mesmo de visitalo, que os datos e informacións sobre produtos ou servizos, e o resto de datos e informacións contidos no portal aparecen neste, única e exclusivamente, para efectos informativos, como información de carácter preliminar disposta á atención do usuario, e que nun momento dado poden conter erros, imprecisións ou non estar actualizada.

3.2 A Sociedade reserva o dereito a modificar, á súa discreción e de forma unilateral, en calquera momento e sen aviso previo, a configuración do portal, así como o contido e extensión dos servizos prestados a través do portal e das condicións de acceso a estes. Do mesmo modo, a Sociedade reserva a facultade de incorporar novos servizos e contidos no portal, así como o dereito de eliminar, limitar, suspender ou impedir o acceso aos servizos prestados a través do portal, xa for de xeito temporal ou definitivo, cando concorran os motivos previstos nestas Condicións Xerais.

3.3 A Sociedade informa o usuario de que a través do portal poderá acceder a produtos e servizos ofertados polas empresas que forman parte do Grupo, así como, se é o caso, a produtos e servizos ofertados por outros terceiros que en cada momento se achen dispoñibles, cuxa contratación polo usuario estará suxeita aos termos e condicións que as devanditas entidades dispoñan en cada momento. A Sociedade non asume responsabilidade ningunha nin dá garantía ningunha sobre os produtos e servizos das referidas entidades.

4. Condicións particulares dos servizos do portal

Os Servizos ofrécense aos Usuarios, con carácter xeral, de forma gratuíta. Non obstante o anterior, algúns servizos poden establecer o pagamento dunha contraprestación determinada, circunstancia que se indicará expresamente nas correspondentes Condicións Xerais ou Particulares do servizo en cuestión.

5. Identificación como usuario do portal

5.1 A contratación e o uso de determinados servizos ofrecidos pola Sociedade requirirá da identificación previa do usuario no portal a través do formulario de identificación que aparecerá no momento de selección do servizo en concreto. De igual modo, a contratación e uso dos servizos específicos que ofrecen outras empresas do Grupo da Sociedade a través do portal requirirá que o usuario cumpra cos requisitos que cada entidade determine e dos que se informará ao usuario dende o portal ou, se é o caso, dende os respectivos sitios web das referidas entidades. Ningún usuario do portal poderá acceder aos produtos e servizos das devanditas entidades sen identificarse previamente como usuario do portal. En todo caso, o usuario manifesta baixo a súa responsabilidade que os datos que achega no formulario de identificación son veraces.

O Usuario procederá á elección do alcume e o contrasinal necesarios para operar no Portal e que o identificarán como usuario rexistrado da SOCIEDADE ou da empresa do Grupo da SOCIEDADE prestadora do Servizo ao que acceda a través do Portal, para todos os efectos (en diante “Usuario Rexistrado”).

O alcume e o contrasinal elixidos polo Usuario Rexistrado teñen carácter persoal e intransferible, polo que é obriga do Usuario Rexistrado comunicar a SOCIEDADE ou, no seu caso, a empresa do Grupo da SOCIEDADE, os eventuais cambios que se produzan nos seus datos persoais.

5.2 O usuario obrígase a custodiar dilixentemente e a manter en segredo o alcume e o contrasinal, polo que evitará anotalos e, en xeral, tomará as precaucións necesarias para evitar que sexan coñecidos por terceiros. Será responsabilidade do usuario rexistrado prestar a dilixencia debida para impedir o acceso e/ou utilización dos servizos que contratara por parte de terceiros que accedan ou utilicen no seu nome os códigos ou claves identificativas. Así mesmo, o usuario rexistrado será o único responsable da elección, perda, subtracción ou utilización non autorizada de calquera código ou clave identificativa e das consecuencias que diso se poidan derivar. Non obstante o anterior, o Usuario Rexistrado deberá comunicar á SOCIEDADE ou, se é o caso, á empresa do Grupo da SOCIEDADE, coa maior brevidade, a perda, subtracción ou utilización non autorizada do alcume e o contrasinal que o identifican. A comunicación anterior tamén será esixible cando o usuario teña unha simple sospeita de tales feitos. O portal procederá en tal caso a dar de baixa o usuario rexistrado, sen prexuízo de que este poida iniciar novamente o procedemento de rexistro no portal.

En calquera caso, será responsabilidade do usuario rexistrado o uso axeitado dos servizos contratados e a custodia do nome de usuario e contrasinal, polo que debe absterse de utilizalos con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais e, se é o caso, nas Condicións Xerais ou Particulares de cada servizo.

5.3 O usuario rexistrado poderá en todo momento darse de baixa de forma inmediata como Usuario do Portal, sen que a devandita decisión poida ter carácter retroactivo, a través do formulario de Atención ao Cliente online que encontrará no menú dereito da Oficina Virtual ou na cabeceira do web, onde debe identificarse como usuario rexistrado.

5.4 O rexistro do usuario no portal implicará a súa aceptación expresa e sen reservas da política de privacidade e tratamento de datos de carácter persoal da Sociedade, tal e como esta se expón no apartado 6 seguinte e no aviso legal que encontrará ao pé do formulario de rexistro do portal.

6. Datos de carácter persoal

NATURGY pon a disposición dos usuarios da páxina web situada no URL [https://www.naturgy.com] (en diante, tamén o Portal) a presente Política de privacidade, coa finalidade de ofrecer información sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e información.

NATURGY poderá modificar esta Política de privacidade cando resulte necesario. En caso de que se introduzan modificacións, comunicarémosllo a través da páxina web ou ben por outros medios, coa finalidade de que poida coñecer as novas condicións de Privacidade. O feito de continuar facendo uso das funcionalidades postas a disposición por NATURGY despois de notificarlle as referidas modificacións supoñerá que está de acordo con estas, salvo para os supostos nos que sexa necesario o seu consentimento expreso.

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de datos e demais normativa aplicable en materia de protección de datos, e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmaselle ao usuario do portal do seguinte:

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

1. Os datos de carácter persoal que o Usuario facilite unha vez que teña cuberto calquera formulario do sitio web ou que no futuro poida facilitar, serán recollidos e tratados de forma automatizada polo responsable NATURGY ENERGY GROUP, S.A (en diante, NEGSA) con domicilio en Avenida San Luis nº 77, 28033 Madrid.

2. Naturgy dispón dun Delegado de Protección de datos. Os datos de contacto son os seguintes:
Enderezo Postal: Avenida Diagonal 525, 08029 Barcelona
Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com

II. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

Os datos persoais que sexan facilitados polos usuarios da presente páxina web e / ou que sexan facilitados polos usuarios a través de calquera páxina web posta a disposición do público por NEGSA poderán ser tratados por esta para as seguintes finalidades, en función da tipoloxía de datos que sexan facilitados polo usuario, así como das interaccións que o usuario inicie a través da páxina web de que se trate. Así mesmo, informa o Usuario que as finalidades do tratamento automatizado a que van ser sometidos os seus datos son:

 1. Contacto e xestión de usuarios dos sitios web: Os datos persoais dos usuarios que contactan con NEGSA a través de calquera das canles de contacto postas a disposición mediante as páxinas webs xestionadas por NEGSA, serán tratados coa finalidade de manter o contacto entre as partes e realizar a xestión dos usuarios do sitio web, prestar servizos de atención ao cliente ou usuario e xestionar as consultas que nos faga chegar a través das canles habilitadas para iso mediante a nosa páxina web.
 2. Canle emprego: Os datos persoais solicitados mediante o apartado “Canle emprego” posto a disposición do público a través da páxina web www.naturgy.com, serán tratados coa finalidade de xestionar a recepción dos currículos remitidos a NEGSA, así como coa finalidade de analizar o perfil profesional do candidato e, no seu caso, posibilitar a participación nos procesos de selección de persoal de NEGSA. Os datos persoais son conservados por NEGSA por un período de tempo inferior a un ano. En caso de que desexe traballar connosco e queira remitirnos o seu currículo para participar nalgún proceso de selección de persoal de NEGSA, pode facelo a través da sección “Canle emprego” accedendo á plataforma web para candidatos, onde lle informaremos de forma detallada do tratamento de datos persoais realizados por NEGSA en relación cos procesos de selección, e, igualmente, solicitaremos que nos outorgue os consentimentos para o tratamento dos seus datos que resulten necesarios para a xestión do proceso de selección.
 3. No seu caso, o envío de información publicitaria, promocional ou de produtos relacionados coas súas áreas de actividade a través de diversas canles.
 4. Tendo en conta que GNS e GNSUR teñen intención de remitir aos seus Usuarios comunicacións comerciais por medios electrónicos, en cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI), mediante a aceptación deste Aviso Legal, o Usuario autoriza expresamente NATURGY a remitirlle comunicacións promocionais ou publicitarias por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente.
 5. Se o Usuario non desexa que os seus datos sexan comunicados conforme ao indicado no parágrafo anterior, e/ou o seu desexo de non recibir comunicacións comerciais (publicitarias ou promocionais), pode comunicar gratuitamente a súa decisión a través dos métodos indicados no parágrafo anterior. A aceptación do Usuario para que poidan ser tratados ou comunicados os seus datos, na forma establecida nos parágrafos anteriores, ten sempre carácter revogable, sen efectos retroactivos, conforme ao que dispoñen os artigos 7.3 da LOPD e 22.2 da LSSI.
 

IV. DATOS TRATADOS POR NATURGY E FONTES DAS QUE PROCEDEN

Os datos que NEGSA trata como consecuencia das interaccións realizadas polo usuario a través da nosa páxina web proveñen das seguintes fontes:

 • Datos achegados polo usuario unha vez cubertos os formularios postos a disposición, despois de ter cuberto os espazos postos a disposición para a contratación ou por calquera outra vía mediante a que o usuario inicie comunicación co responsable.
 • Datos xerados como consecuencia do desenvolvemento, tramitación e mantemento da relación iniciada entre o usuario e o responsable.
 

NEGSA poderá tratar datos persoais das seguintes tipoloxías, en función da relación iniciada co usuario:

 • Datos identificativos (p. ex., nome e apelidos, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, enderezo IP, etc.).
 • Datos económicos, financeiros e de seguros (p. ex. datos bancarios).
 • Datos académicos ou profesionais e / ou detalles do emprego (p. ex., datos contidos no seu currículo).
 

V. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS

NEGSA trata os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios das súas páxinas webs de acordo coas seguintes bases lexitimadoras, en función da tipoloxía de datos que sexan facilitados polo usuario, así como das interaccións que o usuario inicie con NEGSA.

 • O tratamento dos seus datos para a finalidade de contacto e xestión de usuarios baséase na xestión e tramitación da relación xurídica ou contractual iniciada entre o usuario e NEGSA, é dicir, na xestión da súa propia solicitude, no mantemento do contacto entre as partes e, no seu caso, na prestación do servizo que o usuario tivese solicitado.
 • O tratamento dos seus datos para as finalidades de “Únete ao equipo:”, baséase no consentimento do usuario. NEGSA informa que unicamente realizará os tratamentos de datos persoais para as finalidades de tratamento baseadas no consentimento do usuario no suposto de que o usuario tivese consentido cada un dos tratamentos, a través dos modos de obtención de consentimento postos a disposición.
 • O tratamento dos datos para o envío de información publicitaria, promocional ou de produtos relacionados coas súas áreas de actividade a través de diversas canles, incluíndo as electrónicas para a finalidade de tratamento baseada no consentimento do usuario.
 

COMUNICACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais tratados para alcanzar as finalidades detalladas anteriormente poderán ser comunicados aos seguintes destinatarios en función da base lexitimadora da comunicación.

En virtude do anterior, as seguintes comunicacións de datos perseguen garantir o correcto desenvolvemento da relación contractual, así como dar cumprimento a obrigas legais que esixen realizar as mencionadas comunicacións:

 • A ficheiros comúns de solvencia relativos ao cumprimento e incumprimento de obrigas monetarias.
 • A organismos e administracións públicas.
 • A empresas distribuidoras de gas e electricidade (só no suposto de servizos da comercializadora).
 • Provedores que sexan necesarios, co fin único e exclusivo de cumprir coa relación de negocio creada. En ningún caso poderán realizar os devanditos terceiros provedores accións comerciais ou de promoción directas aos usuarios nin comunicar os devanditos datos a terceiras persoas ou entidades do seu mesmo grupo, calquera que fose a finalidade da comunicación; recae exclusivamente sobre os devanditos terceiros provedores a responsabilidade que corresponda en caso de incumprimento do anterior.
 

CONSERVACIÓN DE DATOS

NEGSA conservará os seus datos persoais durante o tempo necesario para a prestación do servizo solicitado e / ou para alcanzar a finalidade de tratamento perseguida.

Posteriormente, sempre que o usuario non teña exercido o seu dereito de supresión, os seus datos serán conservados durante os prazos legais que en cada caso resulten de aplicación, tendo en conta a tipoloxía de datos así como a finalidade do tratamento.

En calquera caso, o usuario pode solicitar información detallada sobre os prazos de conservación de datos aplicados na Comercializadora poñéndose en contacto co noso Delegado de Protección de datos, a quen pode contactar no enderezo dpd-dpo@naturgy.com

DATOS QUE DEBE FACILITAR EN CADA CASO

NEGSA informa os usuarios que, cando os datos persoais sexan solicitados a través dun formulario posto a disposición a través da nosa páxina web, será necesario que o usuario achegue, polo menos, aqueles datos marcados cun asterisco (*). En caso de non subministrar polo menos tales datos, considerados como necesarios, a Comercializadora non poderá xestionar o servizo ou consulta formualda polo usuario.
Se o Usuario non cubrise todos os campos que aparecen como obrigatorios no formulario de contratación pode impedir o procedemento de contratación de produtos e servizos.

GARANTÍA DOS DATOS ACHEGADOS

O usuario garante que os datos que achega son verdadeiros, exactos, completos e están actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

O Usuario comprométese e está na obriga de comunicar de forma inmediata ao Responsable do ficheiro calquera modificación dos seus datos de carácter persoal co fin de que a información contida nos seus ficheiros estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEXER OS SEUS DATOS

Co fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, NEGSA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os datos de carácter persoal do Usuario e a facer uso destes exclusivamente para as finalidades indicadas nesta política de privacidade. NEGSA adoptou os niveis de seguridade requiridos en materia de protección de datos e ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. En todo caso, debe ter en consideración que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS

NEGSA infórmalle que ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle concirnen ou non.

Do mesmo modo, NEGSA infórmalle que Vde. conta cos seguintes dereitos sobre os seus datos de carácter persoal:

NEGSA infórmalle que ten dereito a acceder aos seus datos persoais e obter confirmación sobre como se están a tratar os devanditos datos. Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos cales foron recollidos por NEGSA.

En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso a Comercializadora unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa das posibles reclamacións.

Así mesmo, tamén en determinadas circunstancias, vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais coa finalidade informada por Naturgy. Nese caso, NEGSA cesará no tratamento dos datos persoais, salvo que concorran motivos lexítimos, ou para garantir o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Por último, vostede poderá solicitar o dereito á portabilidade e obter para si mesmo ou para outro prestador de servizos determinada información derivada da relación contractual formalizada con NEGSA.

Para o exercicio de calquera destes dereitos, vostede poderá dirixirse mediante a remisión dun escrito ao enderezo Plaça del Gas nº1 08003 de Barcelona ou ao enderezo de correo dpd-dpo@naturgy.com coa referencia “Solicitude Protección de datos”. No seu exercicio, esíxese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia do seu DNI, NIE, Pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras.

NEGSA facilitaralle a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

NEGSA infórmalle que poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Non obstante, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de datos, quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.

7. Manifestacións e garantías de carácter xeral

7.1 A SOCIEDADE manifesta e garante que o portal dispón da tecnoloxía (soporte lóxico e físico) necesaria, na actualidade, para permitir o acceso e utilización deste. Non obstante, a Sociedade non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do Usuario, nin polas consecuencias prexudiciais que estas poidan producir nos sistemas informáticos do Usuario. O usuario acepta plenamente o anterior e comprométese, pola súa parte, a despregar a máxima dilixencia e prudencia cando acceda e utilice os servizos que se ofrecen a través do portal. En particular, aínda que non soamente, o usuario deberá observar as recomendacións de seguridade que se mostra no portal.

7.2 O usuario acepta que o portal foi creado e desenvolvido de boa fe pola Sociedade con información procedente de fontes internas e externas e ofréceo no seu estado actual aos usuarios: poderá, non obstante, conter falsidades, inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. A Sociedade, en consecuencia, non garante en ningún caso a veracidade, exactitude, actualidade como tampouco a exhaustividade dos contidos do portal. Por iso, o usuario exonera a Sociedade de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que o portal puidese producirlle ou xerarlle durante a súa navegación por este.

7.3 O usuario garante que calquera actividade por el desenvolvida a través do portal se adecuará á lei, á moral, aos bos costumes aceptados xeralmente e á orde pública, e que en ningún caso resultará ofensiva para o bo nome e imaxe comercial da Sociedade, do Grupo, para o resto de usuarios do portal ou para os terceiros provedores de servizos. En particular, o Usuario comprométese a utilizar os servizos de forma correcta e dilixente así como absterse de utilizalos con fins ou efectos ilícitos ou prohibidos polas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar os devanditos servizos, os equipos informáticos de terceiros así como os documentos, arquivos, e toda clase de contidos almacenados nos seus equipos informáticos ou impedir a normal utilización ou gozo dos servizos por parte de terceiros.

7.4 En particular, a título simplemente enunciativo e non limitativo, o Usuario comprométese a non utilizar os Servizos con finalidade de (i) suplantar a identidade dun terceiro; (ii) vulnerar dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidas na normativa nacional e nos tratados ou convenios internacionais e, en particular, a non lesionar a honra, a intimidade persoal, a imaxe ou a propiedade de bens e dereitos de terceiros; (iii) incitar ou promover accións delituosas, denigrantes, difamatorias, ofensivas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública; (iv) inducir ou promover actuacións ou ideas discriminatorias por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou crenzas; (v) incorporar, poñer a disposición ou permitir acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, pornográficos, ofensivos ou, en xeral, contrarios á lei, á moral ou á orde pública; (vin) vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros; (vii) vulnerar a normativa sobre segredo das comunicacións, normativa de publicidade e/ou normativa de competencia desleal; (viii) transmitir a través do Portal con dolo ou culpa correo electrónico, programas ou datos (incluídos virus e software nocivo) que causen ou poidan causar danos ou prexuízos en calquera grao aos sistemas informáticos da SOCIEDADE ou doutros Usuarios ou de terceiros, así como falsificar a orixe do correo electrónico ou doutro material contido nun arquivo que se transmita a través do Portal. (ix) empregar a información contida no portal con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade e (x) enviar mensaxes non solicitadas dirixidas a unha xeneralidade máis ou menos ampla de persoas con independencia da súa finalidade.

8. Limitación de responsabilidade de carácter xeral

8.1. A SOCIEDADE non efectúa manifestacións nin ofrece garantías de ningunha clase, xa sexan explícitas ou implícitas, no tocante ao funcionamento do portal ou á información, contido, soporte lóxico, materiais, ou produtos incluídos neste na medida que o permita a lexislación aplicable. Así mesmo, a SOCIEDADE queda exonerada de prestar calquera garantía, xa for explícita ou implícita, incluídas, entre outras, as garantías implícitas de idoneidade para un fin determinado. A Sociedade non será responsable dos danos ou prexuízos de calquera índole que poidan derivarse do uso deste portal, incluídos, entre outros, os danos directos e indirectos.

8.2 A Sociedade non se fai responsable de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que puidese derivarse da interrupción do servizo por parte do portal así como da súa continuidade. Así mesmo, a SOCIEDADE non se fai responsable dos posibles erros ou deficiencias de seguridade que se puidesen producir pola utilización, por parte do Usuario, dun navegador dunha versión non actualizada ou insegura, así como pola activación dos dispositivos de conservación de claves ou códigos de identificación do Usuario rexistrado no navegador ou dos danos, erros ou inexactitudes que se puidesen derivar do seu mal funcionamento.

8.3 A Sociedade exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos produtos e servizos ofrecidos e/ou comercializados por terceiros a través do portal.

8.4 A Sociedade non outorga garantías de natureza ningunha, nin expresa nin implicitamente, respecto da información que se transmita, distribúa, publique ou almacene no portal, nin da utilización que os usuarios, os seus empregados ou terceiros fagan desta. Así mesmo, a SOCIEDADE non responderá no caso de incapacidade de calquera Usuario ou da suplantación da personalidade dun terceiro efectuada por un Usuario.

8.5. En calquera caso de responsabilidade esixible á SOCIEDADE, esta tan só responderá polos danos e prexuízos efectiva e directamente causados por ela, sen incluír en ningún caso compensación por lucro cesante.
8.6. O Usuario responderá polos danos e prexuízos de calquera natureza que a SOCIEDADE poida sufrir como consecuencia, directa ou indirecta, do incumprimento por parte do Usuario das Condicións Xerais.

9. Vínculos ou enlaces hipertextuais co portal

9.1 Os usuarios ou os titulares doutros sitios web que pretendan crear un enlace de hipertexto (en diante, link) ao Portal deberán asegurar e comprometerse ao respecto das regras da SOCIEDADE sobre enlaces na rede. As devanditas regras consisten en (i) non establecer enlaces a páxinas ou subpáxinas distintas á home page do Portal; (ii) non establecer enlaces que permitan a reprodución total ou parcial das páxinas da home page do Portal; (iii) non realizar xunto ao link manifestacións falsas, inexactas, incorrectas, que poidan inducir a erro ou confusión ou, en xeral, que sexan contrarias á lei, a moral ou os bos costumes; (iv) non incluír ningunha marca comercial ou signo susceptible de protección distinto do enderezo de URL do Portal, e (v) non establecer links con páxinas que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humanos e en xeral poidan prexudicar de calquera modo o bo nome comercial, ou a imaxe da SOCIEDADE ou dos seus clientes. En calquera caso, a inclusión de vínculos ou enlaces ao portal por parte doutros sitios web non implica que a SOCIEDADE manteña vínculos ou asociación de ningunha clase co titular da web na que se estableza a ligazón nin, tanto menos, que a SOCIEDADE promova, avale, garanta ou recomende os contidos dos devanditos portais ou sitios web.

9.2 Pola súa banda, o portal pode conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados pola Sociedade. A SOCIEDADE declina calquera responsabilidade polas informacións contidas nos devanditos portais ou sitios web aos que se poida acceder por enlaces (“links”) ou buscadores das páxinas web da SOCIEDADE . A presenza de enlaces (“links”) nas páxinas web da SOCIEDADE ten finalidade simplemente informativa. Polo tanto, a SOCIEDADE non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implicitamente respecto a: (i) a comerciabilidade, idoneidade, calidade, cantidade, características, procedencia ou orixe, comercialización ou calquera outro aspecto dos produtos ou servizos que se ofrezan e comercialicen a través do Portal; (ii) os danos e prexuízos directos, indirectos ou de calquera outro tipo que puidesen xerar os produtos ou servizos que se ofrezan, comercialicen, a adquiran, vendan ou presten a través do Portal; (iii) os prezos ofertados ou pactados polos Usuarios coas entidades oferentes; (iv) nin as transaccións ou operacións que se leven a cabo entre eles; (v) nin do bo fin destas; (vin) nin sobre os termos e condicións que entre eles pacten nos seus negocios e condicións de usos, nin das súas modificacións, cumprimento e execución, facturación, forma e medios de pagamentos e resolución; (vii) nin do aseguramento da entrega dos produtos ou prestación dos servizos; (viii) nin das informacións que entre eles poidan intercambiarse; (ix) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal ou non que as devanditas entidades requiran o Usuario para captar e levar a cabo as operacións; (x) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal que a SOCIEDADE transmita ás devanditas entidades co único e exclusivo fin de cumprir coa relación de negocio iniciada ou creada, conforme ao indicado no Aviso que consta ao pé do formulario de rexistro de Usuario (xi) nin da publicidade que poidan facer uso os Usuarios, nin do uso que os Usuarios poidan realizar dos signos distintivos dun terceiro ou dos seus propios.

9.3 Todos os contidos do portal (incluídos, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, patentes, modelos de utilidade e industriais, debuxos, gráficos, arquivos de texto, audio, vídeo e software) son propiedade da Sociedade, ou dos provedores de contidos, despois de, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión, por parte destes, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual e industrial. A compilación (entendéndose como tal a recompilación, deseño, ordenación e montaxe) de todo o contido do Portal é propiedade exclusiva da SOCIEDADE e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

9.4 Todo o software utilizado no deseño das pantallas, navegación e uso e desenvolvemento do portal é propiedade da Sociedade ou dos seus provedores de software e encóntrase protexido polas leis nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

9.5 As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos da Sociedade que aparecen no portal son titularidade da Sociedade e están debidamente rexistrados ou en proceso de rexistro. As denominacións doutros produtos, Servizos e compañías que aparezan neste documento ou no Portal poden ser marcas ou outros signos distintivos rexistrados dos seus respectivos e lexítimos propietarios

9.6 Todos os textos, debuxos gráficos, vídeos ou soportes de audio son propiedade da SOCIEDADE, ou dos seus provedores de contidos, e non poden ser obxecto de ulterior modificación, copia, alteración, transformación, reprodución, adaptación ou tradución por parte do Usuario ou de terceiros sen a expresa autorización por parte dos titulares dos devanditos contidos.

9.7 A posta á disposición dos usuarios para o seu uso das bases de datos, debuxos, gráficos, imaxes e fotografías, arquivos de texto, audio, vídeo e software propiedade da SOCIEDADE ou dos seus provedores que figuran no portal non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación en favor do usuario, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima e acorde coa natureza do portal.

9.8 Queda terminantemente prohibido calquera uso dos contidos do portal, dos servizos e, en xeral, de todos os dereitos mencionados nas epígrafes precedentes que se realice sen a autorización da Sociedade, incluída a súa explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, transmisión por calquera medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública ou representación total ou parcial, as cales, de se produciren, constituirán infracción dos dereitos de propiedade intelectual da Sociedade, sancionados pola lexislación vixente.

10. Forza maior

Para os efectos das presentes Condicións Xerais, entenderase por forza maior, a título enunciativo pero non limitativo, (i) todo suceso non culposo imposible de prever ou que, previsto ou previsible, fose inevitable; (ii) os fallos no acceso ás distintas páxinas web; (iii) os fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica; (iv) os danos producidos por terceiros ou ataques ao servidor do Portal (virus) que afecten á calidade dos Servizos e non sexan imputables nin á SOCIEDADE nin ao usuario; (v) os fallos na transmisión, difusión, almacenamento ou posta á disposición de terceiros das bases de datos e resto de contidos do Portal, e (vi) os problemas ou erros na recepción, obtención ou acceso ao Portal ou aos Servizos por parte dos devanditos terceiros.

11. Suspensión do acceso ao portal e dos servizos

11.1 A SOCIEDADE esforzarase en manter a dispoñibilidade continuada do Portal. Non obstante, calquera modalidade de operación de proba, control e mantemento serán libremente elixidas e realizadas pola SOCIEDADE en calquera momento, sexan cales foren os procedementos e medios empregados para levalas a cabo. A Sociedade procurará, sempre que iso sexa razoablemente posible, avisar os usuarios mediante un anuncio no portal da realización dunha operación de mantemento ou outra actividade que puidese afectar ao portal.

11.2 A Sociedade reserva a plena liberdade para modificar as capacidades de transmisión, seguimento ou outros medios ou servizos técnicos utilizados para o acceso ou utilización do portal.

11.3. A SOCIEDADE poderá suspender de forma temporal ou definitiva os servizos, sen que iso xere ningún tipo de indemnización a favor do Usuario, cando concorra calquera das seguintes circunstancias: (i) cando sexa necesario para realizar labores de mantemento, (ii) cando sexa necesario para preservar a integridade ou a seguridade dos Servizos que se prestan, dos equipos, dos sistemas ou das redes da SOCIEDADE ou de terceiros, sempre que afecten ou poidan afectar aos servizos da SOCIEDADE, (iii) cando así o xustifiquen razóns operativas propias ou de terceiros que afecten á prestación dos Servizos da SOCIEDADE; (iv) cando exista unha causa de forza maior, a SOCIEDADE procurará manter informado o Usuario da suspensión e das súas causas, sempre que sexa posible.

12. Terminación

O Portal poderá dar por rematadas as Condicións Xerais de uso sen necesidade de ningún aviso previo ao Usuario cando: (i) teña coñecemento da realización por parte do Usuario dalgunha actividade ilícita a través dos Servizos; (ii) o Usuario incumprise algunha das súas obrigas esenciais, segundo estas Condicións Xerais, e especialmente no caso de uso indebido do código de acceso; e en caso de vulneración ou impugnación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Portal, todo iso sen prexuízo do exercicio de cantas accións legais lle correspondan en defensa dos seus intereses.

13. Nulidade e ineficacia das cláusulas

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou á parte desta que resulte nula ou ineficaz, e subsistirá, en todo o demais, o resto de Condicións Xerais, ademais de considerarse tal disposición, ou a parte desta que resulte afectada, por non posta, agás que, por resultar esencial ás presentes Condicións Xerais, debera afectalas de forma integral.

14. Lei aplicable e xurisdición

14.1 As presentes Condicións Xerais interpretaranse e rexeranse de conformidade coa lexislación española.

14.2 Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Condicións Xerais, serán competentes os xulgados e tribunais do domicilio do Usuario en España.