Políticas e códigos de conduta

Enfrontamos os retos en materia de integridade cun enfoque de xestión baseado en políticas, procedementos e ferramentas específicas

O noso corpo normativo está sustentado no Código Ético e complementado por, entre outras, o Código Ético do Provedor, a Política de Compliance, o Modelo de Prevención Penal, a Política Anticorrupción, as políticas fiscais, a Política de Dereitos Humanos e outras normas e modelos de control que aseguran a eficacia das operacións e a mitigación dos principais riscos en cada un dos ámbitos da compañía e garanten a continuidade das operacións.

Actuar como unha compañía íntegra pasa por atender e cumprir con rigor as obrigas tributarias, para o que contamos cunha estratexia fiscal e unha Política de Control e Xestión de Riscos Fiscais, que regulan os principios básicos que deben guiar a nosa función fiscal, así como as principais liñas de actuación para mitigar e guiar o correcto control dos riscos fiscais.

Por outra banda, o compromiso coa integridade pasa por entender e xestionar non só os riscos propios, senón ter en consideración e incluír na toma de decisións os potenciais riscos que a actividade da compañía pode ter sobre as persoas. Con isto como premisa, cobra especial relevancia a Política de Dereitos Humanos que, a través dos seus dez compromisos, ten en conta os grupos de interese que poidan verse afectados polas nosas actividades e, en especial, os máis vulnerables.

Apostamos pola ética, a integridade e a transparencia

Compromisos

Desenvolvemos 8 compromisos reitorese 45 compromisos específicos

Valores

Comité de Ética e Cumprimento vela polo cumprimento dos valores corporativos

Dereitos humanos

Unha auditoría interna verifica o cumprimento da Política de Dereitos Humanos

Orzamento

A nosa contribución fiscal en 2019 superou os 2.955 millóns de euros. 

Código Ético

Contamos cun código ético que marca as pautas de comportamento para administradores e empregados e cun código específico para provedores.

Código de boas prácticas tributarias

En 2010 subscribimos un código impulsado polo Goberno de España e o Foro de Grandes Empresas, que explicita as nosas obrigas tributarias.

Política de Responsabilidade Corporativa

Establecemos uns compromisos cos grupos de interese enfocados a xerar valor e garantir unha adecuada relación co medio.

Política de Dereitos Humanos

Delimitamos de forma precisa como a compañía debe incorporar os dereitos humanos na cultura corporativa e a xestión empresarial.

Política de Relacións Institucionais

Establecemos relacións no ámbito político e institucional co fin de trasladar o noso posicionamento sobre as diferentes opcións nas regulacións e políticas públicas.

Política de relación con comunidades

Mantemos un diálogo fluído coas comunidades locais dos países onde estamos presentes para contribuír ao seu desenvolvemento.

Xestión dos activos nucleares

Definimos de forma transparente estratexias, directrices e obxectivos de Seguridade Nuclear, Protección Radiolóxica e Xestión de Residuos.

Regulamento de abuso de mercado (MAR)

Cumprimos a normativa europea sobre abuso de mercado (MAR).

Estratexia fiscal e política de control

Aplicamos as directrices fundamentais polas que se rexen a Estratexia fiscal e Política de control e Xestión de riscos fiscais.

Política de Selección de conselleiros