Meirama

A central térmica de Meirama estaba situada na parroquia das Encrobas, na provincia da Coruña

A central térmica de Meirama estaba construída nas proximidades dun xacemento de lignito, co obxectivo de aproveitar este combustible, pero o esgotamento das reservas da mina fixeron que fose substituído pola hulla en 2008. Tras isto, Naturgy transformou a antiga mina nun lago artificial, o lago Meirama, unha das maiores actuacións de rehabilitación medioambiental realizadas en España. O proxecto, que contou cun investimento de 60 millóns de euros, recupera o espazo afectado pola actividade mineira de maneira sostible, coa creación dun gran lago de 2,2 km de lonxitude e un quilómetro de anchura (171 hectáreas) no antigo oco da mina, e a reforestación dos terreos e dos depósitos de estériles da mina. Xerou un grande espazo protexido de biodiversidade que supoñerá un pulo ao desenvolvemento económico, turístico e ambiental da zona, polo valor natural do espazo creado.

Datos de interese

1980

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

2 encoros, 1 vertedoiro de cinzas e escouras

10/12/2020

Data inicio desmantelamento

36 meses

Prazo estimado fin desmantelamento

86%

Grao avance desmantelamento

Vantaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Cal é o proceso?

 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por pulo o tracción.
 • Mediante martelos hidráulicos montados sobre equipos móbiles.

 • Por voadura controlada, que provoca o colapso dunha estrutura ou edificación mediante a utilización de explosivos.
 • Picado de resaltes e zapatas por enriba de cota.

 • Recheo de ocos con material adecuado.
 • Nivelado da zona.
Traballos de desmantelamento realizados

Os traballos de desmantelamento que se realizaron ata a data:

 
 • Completouse o despezamento de todos os equipos das instalacións de xeración e os precipitadores electrostáticos.
 • Completouse o despezamento dos equipos (empillador, recolledores e fitas) e a demolición da cuberta do parque de carbón.
 • Completáronse con éxito as voaduras da torre de refrixeración e da cheminea. Previamente retirárase o recheo da torre de refrixeración e o conduto de refractario interno da cheminea.
 • Está en curso a demolición do edificio de nave de turbinas, fitas e naves de moegas de carbón.
 • Realizouse a voadura da caldeira e da torre de ascensor.
Contratacións locais

Contratación local sobre un total de 90 persoas en obra:

 • 9 procedentes da listaxe do ITJ (delas, 7 residentes en Cerceda, Ordes ou Carral).
 • 17 residentes en Cerceda, Ordes ou Carral.
 • 45 residentes noutros concellos da provincia.
 • Participación puntual de empresas locais.

Proxectos alternativos

Meirama, As Encobras e Teixos1

Dos proxectos de xeración eólica, cun total de 117 MW, que se espera que xeren 467 empregos directos e 373 empregos indirectos:

 • Meirama (44,5 MW)
 • As Encrobas (20 MW)

Desenvolvemento dun hub de produción de hidróxeno cun electrolizador de 30 MW na fase 1, 50 MW na fase 2, e ata 200 MW na fase 3, nos terreos da central térmica para subministrar a industrias locais para o seu consumo como materia prima en substitución do hidróxeno gris, e para usos térmicos substituíndo combustibles fósiles, para o seu uso como combustible en mobilidade e para inxectar na rede de gas natural. O emprego previsto deste proxecto na fase 1 é de 224 postos directos e 372 indirectos durante a fase de construción, e 14 postos directos e 24 indirectos durante a fase de operación e mantemento. O proxecto foi declarado Iniciativa Empresarial Prioritaria (IEP) en decembro de 2022 e obtivo unha axuda de 15 millóns de euros para a primeira fase de 30 MW na convocatoria Cadea de Valor do IDAE dentro do PERTE ERHA.

Proxecto de biometano que inclúe o desenvolvemento dunha planta de dixestión anaerobia que trataría residuos gandeiros, ademais doutros como a Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos. Este proceso xera dous produtos: por un lado, o biogás que será levado a unha planta de upgrading para a obtención de biometano e a súa posterior inxección a rede; e, por outro, a obtención dun fertilizante (líquido e sólido) a partir do dixerido de saída. Deste último, unha parte podería ser devolta aos gandeiros para o seu uso e a outra parte podería comercializarse. En total, poderíanse xestionar ao redor de 630 mil toneladas de residuos, chegando a producir 247 GWh/a de biometano, evitando así máis de 150.000 ton/a de CO2 emitido á atmosfera. Este proxecto xeraría 164 empregos netos indefinidos e 160 adicionais de forma temporal para o proceso de construción e posta en marcha da planta.

Proxectos en estudo

Adicionalmente están en estudo os seguintes proxectos que serían realizados por terceiros:

Proxecto 1

Transmisión a Red Eléctrica dunha parte da subestación de 230 kV, correspondente ás antigas posicións de xeración, para a conexión á rede de transporte da nova xeración renovable prevista na zona.

Proxecto 2

Tamén se está a considerar a transmisión de terreo para a construción dunha nova subestación asociada á nova xeración renovable prevista na zona, así como para a implantación dos proxectos de hidróxeno e biogás.

Proxecto 3

Subscribiuse un acordo para a transmisión a un terceiro do vertedoiro de residuos non perigosos da central. Este vertedoiro estaba previsto para o depósito das cinzas e escouras da central e soamente está ocupado aproximadamente un 10% da súa capacidade total. Coa transmisión a un terceiro (suxeito a autorizacións administrativas) como alternativa ao seu selado e clausura, dispoñeríase de capacidade para o depósito de RNP (actualmente en Galicia hai pouca capacidade dispoñible e é previsible que a curto prazo sexa necesario habilitar novos vertedoiros) e manteríase esta actividade na zona, que pode supoñer uns dez postos de traballo.

Luz verde ambiental para o parque eólico Encrobas

Naturgy obtivo a declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para o parque eólico Encrobas, paso previo ao outorgamento da resolución de autorización administrativa e de construción, que permitirán, xunto coa obtención das licenzas de obra municipais, comezar os traballos de construción desta instalación.

Hub de hidróxeno renovable de ata 200 MW en Meirama

Meirama acollerá o futuro hub galego de produción de hidróxeno renovable. O proxecto inclúe a instalación dunha planta de electrólise alimentada con enerxía 100% renovable nos terreos da antiga central térmica de Meirama, no municipio de Cerceda (A Coruña).

Luz verde ambiental para o parque eólico Meirama

O parque eólico Meirama, situado nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes, é un dos proxectos incluídos no plan alternativo que está a desenvolver Naturgy asociado ao peche da central térmica de Meirama, e que supoñerá novos investimentos en xeración renovable e produción de gases renovables na bisbarra e en Galicia nos próximos anos.

Información de interese