Os nosos provedores

Promovemos cos nosos provedores relaciones de confianza, estables, sólidas e de beneficio mutuo

Os provedores e as empresas colaboradoras son actores fundamentais no óptimo funcionamento da nosa cadea de valor, cos que promovemos relacións baixo os principios de transparencia e xestión do risco.

Establecemos mecanismos obxectivos e imparciais de avaliación e selección de provedores, velando porque a cadea de subministración cumpra cos principios que establece o Código Ético do Provedor, ao que deben adherirse todos os provedores e cuxo contido emana do Código Ético, a Política de Dereitos Humanos, a Política de Seguridade e Saúde, a Política de Medio, e a Política Anticorrupción, así como de principios de bo goberno internacionalmente recoñecidos.

Os nosos riscos esténdense máis aló de onde termina a nosa actividade, pois pode verse gravemente impactada por un desempeño inadecuado de provedores e contratistas en materia de medio ambiente, seguridade e saúde, dereitos humanos, prácticas laborais ou corrupción. A xestión destes riscos está incluída dentro do modelo de xestión global da cadea de subministración que se basea na valoración dos factores de risco intrínsecos á externalización dun servizo ou á subministración dun produto. Isto permite establecer os controis que minimicen os riscos e garantir un nivel de cumprimento por parte dos provedores equivalente ás esixencias que o grupo cumpre nas actividades que realiza internamente. Este modelo de xestión de riscos está implantado a nivel global.

Ademais, a cadea de subministración responsable establécese como un dos 8 compromisos da compañía:

Como ser provedor

Contactar con algunha das diferentes Unidades de Compras para iniciar a Avaliación Inicial de Provedores.

Condicións de contratación

As condicións de contratación son documentos de carácter xeral cuxo obxectivo é regular as relacións contractuais entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

Son de aplicación á contratación de obras e servizos ou á adquisición de materiais e equipos, acordados entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

Compóñense dunha parte xeneral aplicable en todos os países e unha parte específica correspondente a cada país, sendo de aplicación a versión vixente dos documentos en cada momento.

Condicións de contratación de cada país

Xestións en liña para provedores

Co fin de axilizar os trámites comúns, poñemos ao dispor dos nosos provedores unha plataforma en liña cuxos servizos inclúen a xestión de pedidosconsulta e xestión de documentación relativa a contratos, control de facturas e factura electrónica.

Seguridade, saúde y benestar

En cumprimento da normativa de coordinación de actividades empresariais (CAE) defínense os requisitos mínimos de intercambio documental a cumprir en función do nivel de risco da actividade.

Compromiso coa igualdade

Somos unha empresa comprometida coa igualdade e a promoción da igualdade de oportunidades, en todos os ámbitos e para todos os efectos, polo que non se admiten discriminacións por razón de sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidade, idade, raza, conviccións políticas e relixiosas, afiliación sindical ou de calquera tipo. Cremos que a igualdade é máis que unha mera palabra, é un principio que debe rexer todas as nosas accións e decisións. Nun mundo diverso e en constante evolución, é imperativo que as empresas asuman un compromiso sólido coa igualdade.

O noso compromiso coa igualdade queda reflectido no Plan de Igualdade do Grupo Naturgy 2023-2027, que contén unha batería de medidas promotoras da igualdade no Grupo para fomentar accións en distintos ámbitos: comunicación e sensibilización dos profesionais, selección e contratación, equidade na retribución, seguridade e saúde con perspectiva de xénero, corresponsabilidade e conciliación da vida familiar e laboral, onde se integran os valores do Grupo Naturgy.

Información de interese

Código ético de Naturgy
Código ético del proveedor
Política de Dereitos Humanos
Perfil de
contratante
Normas técnicas de Seguridade e Saúde

Contacto

Para facernos chegar calquera dúbida ou consulta relacionada coa área de provedores pode contactar connosco a través do seguinte mail:

canalproveedor@naturgy.com