Cadea de subministración responsable

Aseguramos os principios de actuación de sustentabilidade do Grupo nos procesos de compra e contratación

Promovemos a xestión da cadea de subministración responsable, en especial, nas materias ambientais, sociais e de bo goberno, garantindo, entre outros, o comportamento ético e os dereitos humanos e laborais, a transparencia, a oportunidade plena e xusta, o respecto polos intereses das partes interesadas, o respecto polo principio de legalidade e as normas internacionais de comportamento, o enfoque ás necesidades, a integración e a mellora continua.

Establecemos mecanismos obxectivos e imparciais de avaliación e selección de provedores, velando porque a cadea de subministración cumpra cos principios que establece o Código Ético do Provedor, ao que deben adherirse todos os provedores e cuxo contido emana do Código Ético de Naturgy, da Política de Dereitos Humanos, da Política de Seguridade e Saúde, da Política Anticorrupción, así como dos principios de bo goberno internacionalmente recoñecidos.

Valores que transmitimos aos nosos provedores

Transparencia

Garantimos a equidade, independencia e a libre competencia.

Integridade

Comprometémonos a actuar con honestidade, rectitude, dignidade e ética.

Sostibilidade

Desenvolvemos os nosos negocios cun horizonte estratéxico que transcende os intereses económicos inmediatos, o que contribúe ao desenvolvemento económico, medioambiental e social.

Resultados

Elaboramos plans, fixamos obxectivos e tomamos decisións en función dos obxectivos da nosa visión, ademais de asegurar o seu cumprimento.

 

Principios de actuación responsable

Estender a cultura da empresa á cadea de subministración, transmitindo o obxectivo de excelencia no servizo e os principios de actuación responsable da compañía, e fomentando a incorporación de criterios de sostibilidade na súa xestión diaria, principalmente mediante a realización de auditorías no ámbito do Medio Ambiente, Social e Goberno.
Promover o cumprimento dos códigos e políticas da empresa na cadea de subministración, especialmente no ámbito dos dereitos humanos, a ética e a seguridade e saúde.
Fomentar a contratación de provedores do país ou rexión onde a compañía desenvolve as súas actividades, apoiando a xeración de impacto social positivo e impulsar prácticas que favorezan a trazabilidade e o comercio xusto das materias primas dende a orixe.
 
 
Reforzar o compromiso e aumentar a esixencia incorporando criterios de sustentabilidade nos procesos de licitación.

Indicadores da cadea de subministración

A avaliación de provedores componse dos procesos de clasificación empresarial e de homologación por actividade.

O modelo de clasificación empresarial de provedores establece:

  • Un nivel básico para provedores con risco medio e baixo que asegura a adhesión dos mesmos ao Código Ético do Provedor de Naturgy e á declaración de cumprimento dos principais criterios legais, fiscais, organizativos, ambientais, sociais, de seguridade e saúde, ciberseguridade, compliance, calidade e tratamento de datos persoais, requiridos por Naturgy.

  • Un nivel ampliado para provedores de risco alto, que require adicionalmente un cuestionario ampliado e evidencias de información financeira, de sustentabilidade, de seguridade e saúde e compliance.
20222021
Avaliación de provedoresProvedores avaliados mediante avaliacións escritas /in situ12901302
Provedores significativos avaliados (%)100100
Provedores avaliados con substanciais impactos negativos reais/potenciais (nº)
3931
Provedores con impactos substanciais negativos reais/potenciais con acción correctiva/plan de mellora acordado (%)100100
Provedores con impactos substanciais negativos reais/potenciais que foron despedidos (nº)
20
Apoio ao plan de accións correctivasProvedores apoiados na implementación do plan de acción correctivo (nº)3931
Provedores avaliados con impactos substanciais negativos reais/potenciais apoiados na implementación do plan de acción correctiva (%)100100
Programa de desenvolvemento de capacidadesProveedores en programas de desarrollo de capacidades (nº)348221
Provedores significativos en programas de desenvolvemento de capacidades (%)
2717