Cadena de subministrament responsable

Assegurem els principis d'actuació de sostenibilitat del Grup en els processos de compra i contractació

Promovem la gestió de la cadena de subministrament responsable, especialment, en les matèries ambientals, socials i de bon govern, garantint, entre altres, el comportament ètic i els drets humans i laborals, la transparència, l’oportunitat plena i justa, el respecte pels interessos de les parts interessades, el respecte pel principi de legalitat i les normes internacionals de comportament, l’enfocament a les necessitats, la integració i la millora contínua.

Establim mecanismes objectius i imparcials d’avaluació i selecció de proveïdors, vetllant perquè la cadena de subministrament compleixi amb els principis que estableix el Codi Ètic del Proveïdor, al qual han d’adherir-se tots els proveïdors i el contingut dels quals emana del Codi Ètic de Naturgy, de la Política de Drets Humans, de la Política de Seguretat i Salut, de la Política Anticorrupció, així com dels principis de bon govern internacionalment reconeguts.

El programa ESG per a proveïdors de Naturgy els classifica en funció del nivell de risc ESG del servei/material que subministrin, tenint en compte la matriu de riscos ESG (risc país i risc commodity) i establint diferents mesures en funció d’aquest nivell de risc. El procés d’avaluació de proveïdors, que es duu a terme anualment, és excloent per als processos de licitació i recepció de comandes en cas de resposta no satisfactòria. La realització d’auditories ESG en els proveïdors amb nivell risc ESG alt i gran volum de compra i l’establiment d’accions correctives en cas de no-conformitats.

El projecte de «Mesurament de la petjada de carboni en la cadena de subministrament», implantat el 2022, que estableix l’obligatorietat de disposar d’un certificat de petjada de carboni en licitacions de serveis o productes amb alt risc en canvi climàtic o amb gran volum de compra. Les inspeccions documentades de seguretat, auditories realitzades in situ sobre proveïdors amb risc en seguretat i salut. El monitoratge online dels riscos reputacionals de la cartera de proveïdors i processos de compliance que els pot inhabilitar per motius de frau o pràctiques no ètiques. L’avaluació de l’acompliment amb mètriques i la implementació d’accions correctives o descart de proveïdors la valoració dels quals no arriba a l’estàndard marcat per la companyia. La col·laboració amb la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides en el «Programa de capacitació: proveïdors sostenibles». 

 

Valors que transmetem als nostres proveïdors

Transparència

Garantim l’equitat, la independència i la lliure competència.

 
 
Integritat

Ens comprometem a actuar amb honestedat, rectitud, dignitat i ètica.

 
Sostenibilitat

Desenvolupem els nostres negocis amb un horitzó estratègic que transcendeix l’interès econòmic immediat i contribuïm al desenvolupament econòmic, mediambiental i social.

Resultats

Elaborem plans, fixem objectius i prenem decisions en funció dels objectius de la nostra visió i n’assegurem el compliment.

 

Principis d’actuació responsable

Estendre la cultura de la companyia a la cadena de subministrament, transmetent l’objectiu d’excel·lència en el servei i els principis d’actuació responsable de la companyia, i fomentant la incorporació de criteris de sostenibilitat en la seva gestió diària, principalment mitjançant la realització d’auditories en l’àmbit de medi ambient, social i govern.
Promoure el compliment dels codis i les polítiques de la companyia en la cadena de subministrament, especialment en l’àmbit de drets humans, l’ètica i la seguretat i la salut.

Fomentar la contractació de proveïdors del país o regió on la companyia desenvolupa les seves activitats, donant suport a la generació d’impacte social positiu i impulsant pràctiques que afavoreixin la traçabilitat i el comerç just de les matèries primeres des de l’origen.

Reforçar el compromís i augmentar l’exigència incorporant criteris de sostenibilitat en els processos de licitació.

Indicadors de la cadena de subministrament

L’avaluació de proveïdors es compon dels processos de classificació empresarial i d’homologació per activitat.

El model de classificació empresarial de proveïdors estableix:

  • Un nivell bàsic per a proveïdors amb risc mitjà i baix que assegura l’adhesió dels mateixos al Codi Ètic del Proveïdor de Naturgy i a la declaració de compliment dels principals criteris legals, fiscals, organitzatius, ambientals, socials, de seguretat i salut, ciberseguretat, compliance, qualitat i tractament de dades personals, requerits per Naturgy.

  • Un nivell ampliat per a proveïdors de risc alt, que requereix addicionalment un qüestionari ampliat i evidències d’informació financera, de sostenibilitat, de seguretat i salut i compliance.
Indicador202320222021
Avaluació de proveïdorsProveïdors avaluats mitjançant avaluacions escrites/in situ (núm)146412901302
Proveïdors significatius avaluats (%)100100100
Proveïdors avaluats amb substancials impactes negatius reals/potencials (núm)963931
Proveïdors amb impactes substancials negatius reals/potencials amb acció correctiva/pla de millora acordat (%)100100100
Proveïdors amb impactes substancials negatius reals/potencials que van ser acomiadats (núm)020
Recolzament al pla d'accions correctivesProveïdors recolzats en la implementació del pla d'acció correctiu (núm)963931
Proveïdors avaluats amb impactes substancials negatius reals/potencials recolzats en la implementació del pla d'acció correctivo (%)100100100
Programes de desenvolupament de capacitatsProveïdors en programes de desenvolupament de capacitats (núm)343348221
Proveïdors importants en programes de capacitació (%)100100100