Ocupació

El nostre objectiu és mantenir l’ocupació a les zones amb instal·lacions desmantellades

Transició laboral i reactivació econòmica

Mantenim intacte el nostre compromís amb el territori i amb les comarques afectades pel tancament de les instal·lacions i, en línia amb aquest compromís, s’enquadra la signatura, l’abril del 2020, amb els ministeris per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el de Treball i Economia Social i els sindicats, de l’Acord per una Transició Energètica Justa per a les centrals tèrmiques en tancament. Aquest Acord recull el compromís de les parts per acompanyar la transició laboral i la reactivació econòmica de les zones afectades pel tancament de les centrals tèrmiques.

Compromís públic en matèria de diàleg social

L’Acord per una Transició Energètica Justa representa el compromís públic en matèria de diàleg social amb els treballadors, l’Administració General de l’Estat i la mateixa empresa en l’àmbit del tancament de les centrals tèrmiques de carbó i la seva repercussió en l’ocupació, la indústria i els territoris.

  • La decisió de tancar es va comunicar als òrgans de representació dels treballadors, a la vegada que s’explicaven en detall les raons que menaven a la presa de decisió i s’analitzaven les diferents actuacions que es posaven a disposició de la plantilla de cada centre de treball.

  • Un cop fet això i immediatament, es va comunicar directament a tota la plantilla als mateixos centres.

  • En aquestes reunions es va traslladar que l’equip de Persones faria entrevistes individuals per buscar conjuntament la millor solució tenint en compte les circumstàncies personals o professionals de cada empleat.

  • Es van habilitar opcions preferencials de vacants per plantejar reubicacions professionals a fi de minimitzar, en la mesura del possible, l’impacte del canvi de centre de treball i aprofitar al màxim els mitjans que l’empresa posa a disposició i la flexibilitat de les unitats i dels equips.
  • En relació amb les empreses contractistes, i en línia amb la reducció progressiva i visible de l’activitat productiva, es van anar adequant les necessitats fins a arribar a la situació de tancament. Es va informar de les dates estimades associades al procés, així com de les opcions de continuïtat potencial en les diferents activitats de desmantellament.

El tancament de la tecnologia del carbó ha coincidit en el temps amb el creixement de les tecnologies renovables, amb l’objectiu, no només de reemplaçar el 100% de la potència instal·lada en carbó, sinó de superar-la àmpliament.

Per recol·locar les persones afectades:

  • Es van fer servir els canals habituals de mobilitat interna seguint el principi d’equitat. En paral·lel, es van mantenir converses a títol individual amb tots els empleats i les empleades afectats.

  • Es van aplicar les màximes mesures de flexibilitat en la sortida i incorporació a les posicions de destí a fi de facilitar la transició origen-destí.

  • Respecte dels empleats de tercers, la comunicació es va establir amb les empreses contractistes i se les va informar dels passos a fer i dels canals per sol·licitar ocupació en les tasques de desmantellament. Aquests canals han estat els que han assegurat la igualtat d’oportunitats a partir de la identificació de la tipologia de perfils per part de les empreses adjudicatàries dels treballs de desmantellament en cada un dels centres de treball.

Estratègia de transició justa

En el marc de l’Estratègia de transició justa, impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i de l’Aliança per la Formació Professional, del Ministeri d’Educació i Formació Professional, Fundació Naturgy ha impulsat una línia d’accions formatives en l’àmbit de l’energia que té l’objectiu d’actualitzar continguts curriculars a fi d’adequar-los a les necessitats reals de les empreses i de la societat, i així formar, capacitar i reconèixer professionals per millorar les seves competències i afavorir-ne l’ocupabilitat, alhora que es dona resposta a les necessitats d’un sector de futur com és el de l’energia.

Aquest programa té una actuació específica a les zones afectades pel tancament de centrals tèrmiques i el procés de descarbonització de l’economia a Espanya gràcies, entre d’altres, als acords que s’estan establint amb les conselleries d’Educació respectives de les comunitats autònomes d’Astúries, Castella i Lleó i Galícia.

En el Programa de Formació Professional per a L’ocupabilitat, Fundació Naturgy imparteix formacions adreçades a docents, estudiants de cicles formatius i a aturats i empleats del sector. Aquestes formacions, certificades, en alguns casos, per les administracions respectives en matèria d’educació, tracten sobre l’edificació i la rehabilitació sostenible i eficient, el gas renovable, el gas natural vehicular, l’assessoria energètica en entorns vulnerables i la digitalització de xarxes elèctriques.

Mitjançant la transmissió de coneixements tècnics actualitzats vinculats a l’eficiència energètica, les energies renovables i les noves tecnologies energètiques, Fundació Naturgy vol contribuir al desenvolupament del sector, fomentant la formació en ocupacions emergents, el reciclatge i la inserció laboral. Fins ara han estat més de 10.000 beneficiaris a escala global.

El Programa de formació per a l’ocupabilitat de Fundació Naturgy forma part de l’Aliança per l’FP, impulsada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Així mateix, es tracta d’una formació que, gràcies al conveni establert, obtindrà el reconeixement del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), que el pren com a referència per a l’actualització permanent del seu Catàleg d’Especialitats Formatives en l’àmbit de l’energia, la sostenibilitat i el medi ambient a fi de donar resposta a les demandes de sectors i ocupacions emergents.

La Fundació Naturgy forma part d’un equip de treball per a les certificacions professionals i els cursos d’especialització. Aquest equip es reuneix periòdicament amb representants de l’INCUAL (Institut Nacional de Qualificacions) i la Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de l’FP.

Les accions formatives s’han posat en marxa a través de les conselleries i bases de dades pròpies i han estat notificades a sindicats i a l’Institut de Transició Justa.

En la definició dels treballs de desmantellament, en tots els casos i per a totes les centrals, s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur a terme el desmantellament de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

  • Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

  • La seguretat es considera un element bàsic en els desmantellaments de les centrals, per la qual cosa s’apliquen els principis de seguretat de la companyia.

56% d’ocupació local sobre un total de 60 persones contractades
24% d’ocupació local sobre un total de 90 persones contractades
37% d’ocupació local sobre un total de 30 persones contractades