Seguridade, saúde e benestar

Nada é máis importante que a seguridade, a saúde e o benestar das persoas

A nosa política de Seguridade e Saúde no traballo

Consideramos a xestión da seguridade e a saúde como un factor clave de liderado empresarial. Facer as cousas ben á primeira é facelas con seguridade, evitando accidentes ou danos á saúde e obtendo resultados óptimos e eficientes en todas as actividades.

Planificamos e desenvolvemos as nosas actividades asumindo que nada é máis importante que a seguridade, a saúde e o benestar das persoas. A nosa actuación vai máis alá do cumprimento das obrigas legais e outros requisitos, impulsando a mellora continua nas condicións de traballo e na xestión da seguridade, a saúde e o benestar, e involucrando non só os profesionais da compañía, senón tamén os provedores, empresas colaboradoras, clientes e outros grupos de interese, co obxectivo de evitar e previr os accidentes e os danos á saúde, ademais de proporcionar un ambiente seguro e saudable, así como favorecer a súa saúde e benestar.

O nosos compromisos:

 • Garantir que a seguridade e a saúde son unha responsabilidade individual non delegable, que a través dun compromiso colectivo visible é liderada pola alta dirección e asumida de forma proactiva e integrada por toda a organización, así como polos provedores e empresas colaboradoras.    
 • Establecer a seguridade e a saúde como unha responsabilidade individual que condiciona o emprego dos traballadores de Naturgy, así como a actividade das súas empresas colaboradoras.   
 • Velar por que calquera situación potencial de risco que puidese afectar os traballadores, provedores, clientes, público e a seguridade das instalacións sexa notificada, avaliada e xestionada dun modo axeitado.     
 • Traballar para manter un ámbito laboral exento de riscos integrando na xestión empresarial a prevención de riscos laborais e as actuacións de protección e promoción da saúde e o benestar.      
 • Establecer a aprendizaxe como motor da cultura da seguridade, mediante a formación continua, a análise de accidentes e incidentes, a difusión das leccións aprendidas, a educación e a promoción da saúde.    
 • Integrar criterios de seguridade e saúde esixentes nos procesos de negocio, nos novos proxectos, actividades, instalacións, produtos e servizos, así como na selección e avaliación de provedores e empresas colaboradoras, cuxo incumprimento condicione o inicio ou a continuidade da actividade.   
 • Investir en novas estratexias de educación sanitaria e promoción da saúde, que permitan que o lugar de traballo se converta no vector de transmisión de condutas saudables para o traballador e a súa contorna.       
 • Implantar actuacións orientadas a mellorar a calidade de vida, o benestar e a saúde das persoas que integran as comunidades onde a compañía opera.        
 • Proporcionar os recursos e medios necesarios que posibiliten o cumprimento dos estándares de seguridade establecidos en cada momento.

 

O noso compromiso en materia de seguridade e saúde emana do seu Consello de administración, pon o foco no goberno e vincula directamente a Alta Dirección, potenciando o seu liderado en seguridade, saúde e benestar. A Política de Responsabilidade Corporativa de Naturgy foi aprobada polo Consello de administración en 2019.

Alíñase cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (3.- Saúde e benestar; 5.- Igualdade de xénero e 8.- Traballo decente e crecemento económico) e materialízase en cinco principios que rexen todas as nosas actuacións e que reforzan a variable social do noso modelo de sostibilidade.

Obxectivos de mellora en Seguridade e Saúde

Os obxectivos de accidentabilidade e absentismo establecidos encóntranse por debaixo dos valores medios do sector “utilities” e situados en niveis “best in class”. 

IFLWC<0,25

accidentes con tempo perdido (LWC) por cada 200.000 horas traballadas

IGLWC<8,5

N.º de xornadas perdidas por accidente LWC por cada 200.000 horas

IABS<3%

Índice de absentismo por CC (%) = (Horas de baixa por continxencia común/Horas totais teóricas laborables no período) x 100

% Avaliación desempeño en SST Empresas Colaboradoras >50%

Relación entre importe de compras de risco alto ao que se lle realizou a avaliación do desempeño en Seguridade e Saúde e o total do importe de compra nesa categoría.

Sistema de Xestión SST

Sistema de xestión en Organización saudable

O noso compromiso en materia de seguridade e saúde emana do seu Consello de administración, pon o foco no goberno e vincula directamente a Alta Dirección, potenciando o seu liderado en seguridade, saúde e benestar.

A Comisión de Sostibilidade do Consello de administración é o máximo órgano responsable do goberno da sostibilidade e os aspectos ASG en Naturgy. Supervisa periodicamente a xestión dos riscos e oportunidades en materia de Seguridade e Saúde, así como os seus posibles impactos negativos e positivos, promove accións de mellora, establece obxectivos e impulsa proxectos que contribúan ao cumprimento destes.

Con esta visión, consolídase o modelo de goberno de Seguridade e Saúde a través dunha estrutura de comités de seguridade e saúde de enfoque top-down, que se adecúa ás estruturas de negocio e garante unha implantación homoxénea de criterios en toda a organización.

 • Consello de administración. Noticia mensual KPI EHS
 • Comisión Auditoría. Benchmarking anual H&S
 • Comisión ESG, KPI Sostibilidade