Compromiso de Seguridade e Saúde

Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no traballo

Dispoñemos dun Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no Traballo (SGSST) auditado e certificado por terceiros, único para todo o Grupo, desenvolvido en colaboración con todas as unidades de negocios e focalizado nas áreas de maior criticidade de risco.

Certificado Sistema Xestión Seguridade e Saúde no traballo (castelán)

Descargar

Certificado Internacional Sistema Xestión Seguridade e Saúde no traballo (inglés)

Descargar

Certificado Sistema de Xestión Organización Saudable (castelán)

Descargar

Nosas liñas de actuación

O seu alcance é global, inclúe todos os negocios e países e pivota sobre cinco eixes de actuación:

Liderado

Empregados,

Empresas colaboradora

Seguridade de procesos e instalacións

Sociedade

O normal desenvolvemento do sistema de xestión de seguridade e saúde no traballo estrutúrase sobre a base dos seguintes elementos:

O noso compromiso en Seguridade e Saúde ten como principal elemento vertebrador da súa cultura a implicación e a colaboración dos traballadores da compañía. Para poder identificar, corrixir e eliminar situacións de risco potencial, é imprescindible que os traballadores se impliquen a través da consulta e a participación nos aspectos relacionados coa seguridade, a saúde e o benestar.

Por requirimento da ISO 45001, garantimos unha adecuada comunicación interna e externa, así como a difusión pola dirección dos resultados da revisión do sistema de xestión aos representantes dos traballadores

Dispoñemos dun estándar corporativo de identificación, avaliación e control de riscos laborais no que se establecen, entre outras cuestións:

 • Pautas para identificar os perigos aos que poden estar expostos os traballadores.
 • Metodoloxía para avaliar os riscos.
 • Responsabilidades asociadas á execución destes procesos e competencias do persoal que participa neles.
 • Participación dos representantes dos traballadores.
 • Periodicidade.
 • Criterios para informar dos resultados os empregados.
 • Criterios dos procesos de revisión que garanten a súa eficacia.

 

O sistema de xestión de seguridade e saúde implantado inclúe varias liñas de acción dirixidas a minimizar o impacto negativo da accidentabilidade asociada aos seis factores de risco máis críticos por frecuencia e gravidade:

Factores psicosociais

Realízase unha avaliación regular e periódica dos factores psicosociais, identificando áreas de mellora e desenvolvendo estratexias efectivas para eliminar ou reducir os riscos asociados.

Dispoñemos dun sistema unificado de investigación de accidentes e incidentes, cuxo modelo está baseado na análise de causas-raíz e na metodoloxía HFACS (Human Factor Analysis Classification Scheme).

As achegas deste modelo á notificación e investigación de sucesos son:

 • Optimizar a análise e comparar entre unidades de negocio.
 • Facilitar o proceso de captura da información e difundir as leccións aprendidas.
 • Permitir chegar ás causas-raíz a través dunha reflexión gradual.
 • Discriminar entre responsabilidades e permitir un diagnóstico de niveis xerárquicos.
 • Facilitar a adopción de medidas a curto e medio prazo, incluíndo a revisión de procesos, actividades e estándares aplicables.

O concepto do Precursor de Lesións Graves e Fatais (comportamento ou condición que pode derivar en lesións graves ou fatais se non se corrixe) supón un cambio relevante na análise e seguimento dos accidentes e incidentes, principal impacto negativo da nosa actividade nas persoas, porque se realiza un proceso de investigación aínda máis exhaustivo e unha implantación rápida daquelas medidas de control que actúan sobre os devanditos “precursores”, eliminándoos ou reducindo o seu impacto.

Fomentamos a mellora continua en seguridade e saúde das súas empresas colaboradoras e esixe un estrito control dos factores de risco críticos relacionados coa actividade externalizada. Dispón dun modelo de xestión de seguridade de empresas colaboradoras que regula todo o ciclo de vida da contratación.

Fomento da mellora continua

Non se convida ao proceso de selección se non se cumpren as condicións de seguridade e saúde. (<70 puntos)

Poden ser deshomologadas se non cumpren coas condicións de contratación de Seguridade e Saúde.

Valórase a proactividade en seguridade, mediante a aplicación de criterios de métrica positiva.

 • Notificación de incidentes.
 • Implantación de accións de mellora en seguridade.

Prioridade á formación dos traballadores.

 • Esixencia de certificado individual de formación
 • Verificación de acreditacións legais cando se requiran

Aplicación do réxime sancionador ante incumprimentos detectados.

Asumimos un firme compromiso coa prevención de riscos laborais e recoñecemos que os factores psicosociais son un elemento fundamental da saúde e o benestar das persoas que fan parte da compañía.


Por iso, proporcionamos recursos e ferramentas que promoven o benestar integral das nosas traballadoras e traballadores. Estes inclúen iniciativas de conciliación laboral, actividades de promoción da saúde mental, capacitación en habilidades emocionais e ferramentas para o manexo do estrés. Tamén brindamos apoio e orientación a aquelas persoas que enfrontan desafíos psicosociais, asegurándonos de que teñan acceso aos recursos adecuados.


A través da avaliación continua dos riscos psicosociais, identificamos áreas de mellora e desenvolvemos estratexias colectivas para eliminar ou reducir os riscos. Traballando en colaboración coas persoas empregadas e fomentando a participación nun ámbito seguro e inclusivo.


O noso compromiso cos factores psicosociais como catalizador da implicación de toda a organización coa sociedade, cos seus propios valores e, o máis importante, coa saúde de todos os traballadores e traballadoras.

Dende os servizos médicos coordínase a realización dos recoñecementos médicos de Vixilancia da saúde co fin de detectar e previr posibles danos á saúde por mor dos riscos derivados do traballo, así como detectar nas persoas traballadoras calquera especial sensibilidade fronte a estes riscos, en relación co seu estado de saúde, ou ben ante estados de especial sensibilidade transitorios, como son o embarazo e a lactación, respecto a determinados riscos.

Se for preciso, dende Vixilancia da Saúde, conxuntamente co resto das especialidades de prevención, proporanse as modificacións necesarias para que os postos de traballo se adapten ás persoas con sensibilidade especial, tendo en conta a perspectiva de xénero.