Renda Fixa

Naturgy Energy Group, S.A. obtivo o seu primeiro rating en febreiro de 1999. En outubro do mesmo ano formalizou o seu primeiro programa de EMTN – Euro Médium Term Notes. O devandito programa permítelle a Naturgy emitir bonos no mercado europeo, con formato público ou privado e a prazos variados.

Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)

O programa EMTN está listado na Bolsa de Luxemburgo con vehículos emisores Naturgy Finance Iberia S.A.

Programa Euro Commercial Paper (ECP)

En marzo de 2001, Naturgy incrementou a súa presenza no mercado de capitais europeo cun programa ECP – Euro Commercial Paper-, de obrigas de pagamento a curto prazo por un importe de 1.000 millóns…

Obrigas perpetuas subordinadas

Naturgy Finance Iberia S.A (“O Emisor”), filial de Naturgy Energy Group, S.A. realizou as emisións de obrigas perpetuas subordinadas.

Naturgy Capital Markets S.A.

NCM foi constituída para facilitar a obtención de financiamento para o Grupo Naturgy Energy Group. O obxectivo de NCM é captar fondos mediante a emisión de instrumentos financeiros de débeda, incluída a débeda ordinaria ou subordinada.

Naturgy Finance Iberia S.A

NFI constituíuse para facilitar a obtención de financiamento para o Grupo Naturgy. Co fin de cumprir este obxectivo, NFI está autorizada para captar fondos mediante a emisión de instrumentos financeiros de débeda como valores ordinarios ou subordinados..

Participacións preferentes 2005

Neste apartado inclúense os principais termos e condicións da emisión.