Ampliació de capital amb exclusió del dret de subscripció preferent (Agost 2011)

Naturgy Energy Group, S.A. ha acordat un augment del capital amb exclusió del dret de subscripció preferent per a la seva subscripció per la companyia algeriana SONATRACH, que implica l’emissió de 38.183.600 noves accions.

Com a continuació dels acords subscrits amb La Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures, SPA. (SONATRACH), una vegada obtinguda l’aprovació de les autoritats algerianes corresponent i en haver-se produït el desemborsament pertinent, ha quedat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en data 9 d’agost del 2011, l’escriptura d’augment del capital de les 38.183.600 noves accions de Naturgy Energy Group, S.A., titularitat de SONATRACH i que ha suposat un desemborsament de 515 M€ a un preu de 13,4806 € per acció.