Política de relacions internacionals

Establim relacions en l’àmbit polític i institucional, directament o a través de fundacions, associacions o altres entitats, a fi de traslladar el nostre posicionament i proporcionar informació que faciliti l’anàlisi de l’impacte de les diferents opcions en les regulacions i les polítiques públiques.

La nostra Política global de relacions institucionals, la que assumeix el principi de respecte a la legalitat i els principis d’integritat i transparència establerts per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), és el marc comú d’aplicació a totes les interlocucions amb les autoritats, funcionaris públics i partits polítics, realitzades directament o a través d’associacions, fundacions o altres tercers, que tinguin l’objectiu descrit abans.

Pautes de conducta

La interlocució de Naturgy amb autoritats, funcionaris públics i partits polítics es duu a terme a través d’un intercanvi transparent d’opinions i informació i d’acord amb les pautes de conducta següents:

1

Naturgy es representa davant de les autoritats, funcionaris públics o partits polítics de manera directa.

2

Els empleats de Naturgy no busquen influir sobre la voluntat d’autoritats, funcionaris públics o partits polítics mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques.

3

Naturgy no finança partits polítics ni els seus representants.

4

Els empleats de Naturgy transmeten sempre informació veraç.

5

Naturgy actua conforme al compliment estricte de la regulació a cada país o regió, respectant els valors ètics de l’empresa i les seves normatives.

6

Ens comprometem a inscriure’ns en els registres de transparència de les institucions públiques amb les quals tenim interlocució.

A més, Naturgy destina recursos anualment per formar part i col·laborar activament amb fundacions, associacions empresarials, cambres de comerç o altres tipus d’entitats associatives que tenen entre els seus objectius traslladar posicions i informació que contribueixi a la construcció de polítiques públiques i regulacions. 

D’aquesta manera, l’empresa participa en entitats sectorials vinculades al sector energètic, cambres de comerç i confederacions empresarials i entitats que busquen promoure la sostenibilitat i les energies renovables, entre d’altres.  

Entre les principals participacions de l’empresa hi World Economic Forum, Global Compact, FUNSEAM, European Biogas Association (EBA) i Asociación Empresarial Eólica.