El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 1.360 milions d’euros i l’EBITDA va pujar a 3.915 milions d’euros el 2017

 • La companyia energètica va assolir els objectius previstos en les seves línies estratègiques per al 2017 i va obtenir 1.360 milions d’euros de benefici, un 1% més que l’any anterior.
 • La distribució de gas va continuar creixent i, en concret, a l’Amèrica Llatina va augmentar per sobre del 14,7%, gràcies especialment al Brasil, Xile i Mèxic.
 • Els punts de subministrament de gas a l’Amèrica Llatina van superar els 5 milions i les vendes de gas van assolir els 264.428 GWh, un 9,3% més que el 2016, especialment pel Brasil i Mèxic, on la xarxa va créixer 888 quilòmetres.
 • Continua el comportament sòlid dels negocis de generació internacional, l’EBITDA dels quals va créixer un 15,5% durant l’exercici, fonamentalment gràcies a Mèxic.
 • Gas Natural Fenosa es va adjudicar 917 MW de potència en les subhastes de renovables a Espanya, i va obtenir permisos per a la distribució de gas a noves zones de Mèxic i Xile.
 • Gas Natural Fenosa va fer desinversions en l’exercici amb un preu de venda total de 2.741 milions d’euros i unes plusvàlues superiors als 540 milions que es materialitzaran entre desembre del 2017 i el 1r trimestre del 2018.
 • El cost mitjà del deute es va reduir fins a assolir el 3,53%, i al llarg de l’any es van emetre bons per 3.100 milions d’euros.
 • En el període, van destacar els costos de captura del pla d’eficiències 2018-2020, no recurrents, avançats al 2017 i que estaven previstos per al 2018, per un total de 110 M€. El pla d’eficiències preveu una reducció de costos acumulada de 275 milions en el període 2018-2020.
 • El Consell d’Administració elevarà a la Junta General una proposta de distribució de dividend de 1.001 M€ a càrrec dels resultats de l’exercici 2017. El dividend complementari de 0,67 €/acció es pagarà en efectiu el mes de juny vinent, cosa que suposarà, juntament amb el dividend a compte pagat el mes de setembre passat, un pay out del 73,6%.
 • Tenint en compte els dividends distribuïts el 2017 i l’augment de la cotització en aquest període, la rendibilitat per a un accionista al llarg de l’exercici passat va ser del 13,1%.
 • La companyia té previst presentar el seu nou Pla Estratègic, amb visió al 2020, que marcarà les línies de treball per consolidar-se com un dels actors principals del sector a escala internacional.

Gas Natural Fenosa va assolir un benefici net de 1.360 milions d’euros el 2017, un 1% més que l’any 2016, xifra que compleix l’objectiu previst per la companyia en el seu Pla Estratègic.

L’EBITDA va assolir els 3.915 milions d’euros, amb un descens del 16,1% respecte al 2016, una vegada reexpressat per la discontinuïtat dels negocis de distribució i comercialització de gas a Itàlia, distribució de gas a Colòmbia, distribució d’electricitat a Moldàvia i generació elèctrica a Kenya.

A més, la companyia energètica ha llançat un nou pla d’eficiències per al període 2018-2020, cosa que ha suposat uns costos de captura no recurrents el 2017 de 110 milions d’euros. Sense considerar l’efecte esmentat ni l’impacte d’Electricaribe, la disminució de l’EBITDA seria del 8,8%. Aquesta disminució es concentra en el negoci d’electricitat a Espanya, l’evolució del qual es va veure afectada pels factors climatològics, amb una contracció de la producció hidràulica per a Gas Natural Fenosa del 71,4%.

Els resultats de Gas Natural Fenosa mostren la diversificació i fortalesa del model de negoci. El negoci de distribució de gas va aportar un 41,2% de l’EBITDA; la distribució d’electricitat un 26,4%; l’activitat de gas, un 19,6%; i la generació i comercialització d’electricitat, un 14,8%.

L’EBITDA de l’activitat internacional va representar un 48,5% del total. El 51,5% restant va correspondre a les activitats a Espanya.

Revisió estratègica dels negocis el 2017

 • Al llarg del 2017, la companyia va dur a terme una revisió estratègica de la seva cartera de negocis que va suposar desinversions amb un preu de venda total de 2.741 milions d’euros i unes plusvàlues superiors als 540 milions, que es materialitzaran entre desembre del 2017 i el primer trimestre del 2018.

La companyia va tancar l’1 de febrer passat la venda del seu negoci de distribució de gas a Itàlia. Després de l’aprovació de les autoritats de competència a Itàlia, Gas Natural Fenosa va completar la venda de les societats de distribució de gas a Itàlia a 2i Rete Gas. La venda de la societat de comercialització de gas a Itàlia espera completar-se durant el primer trimestre de 2018.

Així mateix, el mes de novembre, la companyia va assolir un acord vinculant amb Brookfield Infraestructure per a la venda de la seva participació del 59,1% a Gas Natural SA ESP, empresa colombiana dedicada a la distribució i comercialització al detall de gas, per un import de 468 milions d’euros. Al desembre es va completar la primera fase de l’operació corresponent a la venda d’un 17,2% per 134 milions d’euros.

D’altra banda, Gas Natural Fenosa va signar el mes d’agost un acord per vendre una participació minoritària del 20% en la societat titular dels actius de distribució de gas natural a Espanya (ara Nedgia) a un consorci d’inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Amb aquesta aliança la companyia continua desenvolupant la seva estratègia a llarg termini en el negoci de distribució de gas per incrementar la penetració del gas a Espanya.

La companyia treballa de manera permanent en la revisió i l’optimització de la seva cartera de negocis, així com en la revisió contínua de les seves activitats i geografies no estratègiques. Arran d’aquesta revisió estratègica de posicionament internacional, la companyia ha decidit dur a terme uns processos competitius de venda per als seus negocis de distribució elèctrica a Moldàvia i generació d’electricitat a Kenya.

Inversions netes totals de 1.597 milions

 • Gas Natural Fenosa va fer inversions que van assolir 1.782 milions d’euros el 2017.

Les inversions materials i intangibles del 2017 van assolir els 1.782 milions d’euros, amb una disminució del 29,2%, principalment pel fet que el 2016 es va registrar la contractació de dos nous vaixells metaners en règim d’arrendament financer i l’adquisició de nous punts de subministrament de GLP.

El principal focus inversor del grup durant el 2017 es va centrar en l’activitat de distribució d’electricitat, amb un 33,8% del total consolidat de les inversions materials i intangibles. La distribució d’electricitat a Llatinoamèrica va representar el 19,7% del total consolidat. D’altra banda, la distribució de gas va representar un 32,8% del total, amb una disminució respecte al 2016 deguda principalment a Espanya per la inversió el 2016 en l’adquisició de nous punts de subministrament de GLP.

La inversió en l’activitat d’electricitat va representar un 19,4% del total consolidat, i en el cas d’Espanya va augmentar un 69,5% gràcies a la inversió en els nous projectes eòlics a les Canàries. En electricitat internacional, la inversió va augmentar un 100%, principalment a causa del desenvolupament de projectes fotovoltaics al Brasil i eòlics a Austràlia.

Per àmbit geogràfic, les inversions a l’exterior van representar el 54% del total, mentre que a Espanya van baixar la seva contribució al 46%.

Continua l’optimització del deute financer

 • El cost del deute ha disminuït en un any del 4,3% al 3,5%, un descens significatiu de 80 punts bàsics.

El 31 de desembre, el deute financer net va assolir els 15.154 milions d’euros i va situar la ràtio d’endeutament en el 45,3%, en comparació del 44,8% del 2016, i la de Deute net/EBITDA en 3,9 vegades. Aquesta última ràtio se situaria en 3,2 vegades considerant els fluxos per la venda dels negocis a Itàlia i Colòmbia, així com la venda del 20% del negoci de distribució de gas a Espanya.

La companyia es va estrenar el 2017 en el mercat de ‘bons verds’ amb una emissió per valor de 800 milions d’euros i venciment el maig de 2025. En concret, l’operació es va fixar amb un cupó anual del 0,875% i el preu d’emissió dels nous bons ha estat d’un 99,77% del seu valor nominal. L’emissió, llançada dins del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), va ser sobresubscrita en gairebé 2 vegades i va rebre ordres d’uns 130 inversors institucionals de 19 països.

A més, Gas Natural Fenosa va fer també, aquest gener de 2018, una emissió de bons simples per 850 milions d’euros i va tancar amb una demanda de 915,5 milions d’euros una oferta de recompra de bons, amb venciments entre 2019 i 2023. Les dues operacions permeten continuar augmentant la vida mitjana i rebaixant el cost financer futur.

El 89,4% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l’any 2020 i la vida mitjana del deute se situa en 5,8 anys.

El 31 de desembre, Gas Natural Fenosa disposava d’una liquiditat de 10.550 milions d’euros, la qual cosa suposa una cobertura de venciments superior als 24 mesos.

Increment de la cotització i retribució a l’accionista

 • La companyia manté l’aposta per una remuneració atractiva als accionistes, amb un dividend mínim d’1 euro per acció.
 • Al llarg de l’exercici, la companyia va incrementar la seva cotització un 7,5%, lleugerament per sobre de l’Ibex35, i amb una remuneració total per a l’accionista d’un 13,1%, considerant una rendibilitat per dividend pagat del 5,6% en l’exercici 2017.

La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2017 que el Consell d’Administració elevarà a la Junta General d’Accionistes per a la seva aprovació, suposa destinar 1.001 milions d’euros a dividends, el mateix import que l’any anterior. La proposta implica el pagament d’un dividend total d’1 euro per acció i representa un pay out del 73,6%.

El passat 27 de setembre es va pagar íntegrament en efectiu el dividend a compte de l’exercici de 2017, que va ser de 0,330 euros per acció. El dividend complementari de 0,67 €/acció es pagarà en efectiu el mes de juny vinent.

Distribució de gas a Espanya

 • La xarxa de distribució a Espanya supera els 53.000 quilòmetres.

L’EBITDA de l’activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 906 milions d’euros, un 1,9% més que l’any anterior. Aquest increment està associat bàsicament a l’activitat de gas liquat del petroli canalitzat després de la compra de punts de subministrament realitzada l’últim trimestre del 2016.

Les vendes de l’activitat regulada de gas a Espanya van augmentar un 5,9% respecte del 2016, fins als 195.586 GWh. La demanda residencial va estar un 1,8% per sobre de l’exercici anterior. El creixement de la demanda se centra en el mercat industrial; amb un increment del 3,8% (+3.488 GWh) en el sector de menys de 60 bars i amb un creixement del 13,3% (+6.710 GWh) en la demanda de transport i la industrial de més de 60 bars.

La xarxa de distribució va augmentar 1.413 quilòmetres en l’exercici 2017 fins als 53.369 quilòmetres.

La distribució de gas a l’Amèrica Llatina creix un 14,7%

 • El Brasil va aportar el 40% del total de l’EBITDA, amb 283 milions d’euros.
 • Es van aconseguir nous i importants permisos de distribució tant a Mèxic com a Xile.

L’EBITDA de la distribució de gas a l’Amèrica Llatina va assolir els 708 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 14,7% i del 15,4% sense considerar el comportament de les divises. Per països, va destacar l’aportació del Brasil, de 283 milions d’euros, el 40% del total consolidat; Xile, amb 206 milions i un 29,1% del total; mentre que Mèxic i l’Argentina van aportar 175 i 48 milions d’euros a l’EBITDA, respectivament. Es pot destacar l’augment de l’Argentina en la seva contribució a l’EBITDA, superior al del 2016, després de l’entrada en vigor d’una part del nou quadre tarifari.

El 2017 la companyia va obtenir la consecució de nous permisos per a la distribució de gas a Mèxic, a les zones de Valle de México, Sinaloa i el sud-est, amb una inversió prevista de 247 milions d’euros fins al 2021.

A Xile, Gas Natural Fenosa va obtenir noves concessions per a la distribució de gas a les poblacions d’Antofagasta, Curicó, Osorno, Puerto Montt, Valdivia i Puerto Varas, amb unes inversions previstes de 52 milions en el període 2017-2019.

El mes de novembre passat es va iniciar l’operació comercial al Perú i en tancar l’any es van comptabilitzar 4.216 clients domèstics i industrials.

Les vendes de l’activitat de gas a l’Amèrica Llatina van assolir els 264.428 GWh, un 9,3% més que el 2016, especialment a causa d’un nombre més alt de vendes a Mèxic i al Brasil. La xarxa de distribució de gas a l’Amèrica Llatina es va incrementar en 1.685 quilòmetres els últims dotze mesos, fins a assolir els 62.812 quilòmetres el 31 de desembre. Hi ha contribuït notablement l’expansió de la xarxa de Mèxic, que es va incrementar en 888 quilòmetres.

La companyia va sumar en el tancament de l’exercici 5.120.000 punts de subministrament a Llatinoamèrica, amb un creixement interanual de 209.000 punts de subministraments.

Distribució d’electricitat a Espanya

 • El 96% dels comptadors instal·lats ja són intel·ligents.

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat a Espanya va assolir els 598 milions d’euros el 2017, la qual cosa representa un descens lleuger del 0,8% respecte a l’any anterior.

El 31 de desembre, l’energia subministrada va assolir els 32.039 GWh, en línia amb l’any anterior, atès el caràcter càlid de l’any. La demanda nacional es va situar el desembre de 2017 en 249.498 GWh, la qual cosa suposa un creixement de l’1,1%, segons el balanç de Red Eléctrica de España (REE).

Durant el 2017, els punts de subministrament van evolucionar positivament i van registrar un increment net anual de 18.602 punts. El 31 de desembre, el 96% dels comptadors instal·lats eren intel·ligents i el 94% de la facturació es va fer de manera remota.

El Temps d’Interrupció Equivalent a la Potència Instal·lada (TIEPI) va ser de 47 minuts, per sobre de la mitjana del 2016, a causa dels incendis a Galícia durant el mes d’octubre i els temporals del mes de desembre.

Distribució d’electricitat a l’Amèrica Llatina

 • Un EBITDA de 434 milions d’euros.

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat a l’Amèrica Llatina va assolir els 434 milions d’euros a finals del 2017, un 37% menys. Sense considerar l’aportació de Colòmbia al resultat del 2016, l’EBITDA de l’activitat el 2017 estaria en línia amb l’any anterior, amb una disminució lleugera del 0,5%.

L’EBITDA a Xile i l’Argentina (CGE) va assolir els 328 milions d’euros i va registrar un increment d’7 milions d’euros sense considerar els efectes associats al tipus de canvi. El negoci de distribució a Panamà va aportar 106 milions d’euros.

Les vendes de l’activitat de distribució d’electricitat a l’Amèrica Llatina van disminuir un 35,5%, fins als 21.631 GWh, bàsicament a causa de la desconsolidació d’Electricaribe.

Sense aquest efecte, les vendes de l’activitat augmentarien un 1,8%.

En conjunt, els punts de subministrament en tancar l’exercici van sumar 3.726.000.

Gas: Infraestructures

L’EBITDA de l’activitat d’infraestructures, que inclou l’operació del gasoducte Magrib-Europa i l’exploració, producció, emmagatzematge i regasificació de gas, va ser de 296 milions d’euros el 2017.

En tancar l’exercici, l’activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz va representar un volum total de 100.371 GWh, un 10,2% inferior a l’exercici anterior. D’aquesta xifra, 61.584 GWh han estat transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane i 38.787 GWh per a Portugal i el Marroc.

Gas: Comercialització

L’EBITDA de l’activitat de comercialització de gas a l’engròs i al detall va ascendir a 470 milions d’euros.

Entre gener i desembre, la comercialització a l’engròs de Gas Natural Fenosa va assolir els 334.650 GWh, un 12,1% més, fonamentalment a causa de l’aportació del negoci internacional (+25,5%), que es va situar en 183.978 GWh, impulsat per la comercialització de GNL internacional. La comercialització a clients finals en el mercat gasista espanyol va assolir els 150.672 GW (–0,8%).

En relació amb la comercialització de gas natural a Europa, el grup manté una posició consolidada a França, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, els Països Baixos i Alemanya. En el període 2017, va vendre a França per un volum de 37,6 TWh a clients de diversos àmbits, que van des d’empreses del sector industrial fins a autoritats locals i del sector públic. Les vendes de Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos i Alemanya van ser de 17,2 TWh. La companyia també opera en el mercat a l’engròs d’Irlanda, on va vendre un volum d’1,6 TWh fins al tancament de l’exercici.

En el mercat portuguès, Gas Natural Fenosa continua com a segon operador del país, i primer estranger, amb una quota del 12% i un volum de vendes de 5,5 TWh acumulat en tancar l’exercici. En el mercat de comercialització al detall, les vendes van assolir els 25.381 GWh amb 11,7 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis de manteniment el 31 de desembre. El subministrament conjunt d’electricitat i gas de Gas Natural Fenosa assoleix ja la xifra de més d’1,5 milions de llars a Espanya.

Gas Natural Fenosa disposa de diferents projectes d’innovació, i així la companyia va desenvolupar el 2017 un sistema únic al món per a la transferència de GNL, que es denomina DirectLink. Consisteix en una infraestructura flotant única al món amb un sistema d’unió compatible amb qualsevol tipus de vaixell metaner.

Electricitat Espanya

 • L’EBITDA es contreu per la caiguda de la producció hidràulica per sobre del 70%
 • La inversió prevista a Espanya en renovables de 2018 a 2020 ascendeix a 865 M€

L’EBITDA de l’activitat d’electricitat a Espanya (generació, comercialització a l’engròs i al detall i subministrament a PVPC) va ser de 302 milions d’euros (-57,8%). L’evolució de l’EBITDA s’ha vist condicionada especialment per factors climatològics, amb una contracció de la producció hidràulica de la companyia del 71,4%, ja que s’ha passat, en termes de característiques hidrològiques, d’un 2016 molt humit a un any 2017 molt sec.

La demanda d’electricitat a Espanya, en relació amb la registrada l’últim trimestre del 2016, va augmentar un 2,5% fins als 63.400 GWh, tornant, després de la pausa del trimestre anterior, a la tendència de creixement positiu dels últims trimestres. En el conjunt del 2017, la demanda supera un 1,1% a la del 2016.

La quota de Gas Natural Fenosa al mercat de generació se situa en el 17,1%, similar a la de la mateixa data del 2016.

Per tecnologies, la producció hidràulica convencional es va situar en 1.126 GWh (–71,4%); la producció nuclear va ser de 4.578 GWh (+2,6%); la de cicles combinats de 14.011 GWh (+17,1%); i la de les tèrmiques de carbó 5.953 GWh (+4,7%).

Les vendes d’electricitat van assolir el 2017 els 35.151 GWh, inclosa la comercialització en el mercat liberalitzat i d’últim recurs (PVPC), amb un augment del 0,8% en el quart trimestre i un descens del 3,4% en valors acumulats fins al tancament de l’exercici.

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar l’exercici amb una potència total instal·lada en operació de 1.147 MW consolidables (979 MW d’eòlica, 110 MW de minihidràulica i 58 MW de cogeneració i fotovoltaica).

El juny, Gas Natural Fenosa va resultar adjudicatària de 250 MW d’energia fotovoltaica en la subhasta d’energia renovable impulsada pel Govern que s’uneixen als 667 MW eòlics adjudicats el maig i que suposen en conjunt un increment significatiu de potència renovable per a la companyia a Espanya.

En total, l’adjudicació d’aquests 917 MW de potència en les subhastes de renovables a Espanya disposarà d’una inversió màxima prevista de 865 milions d’euros i amb un inici d’operació entre 2018 i 2019.

Electricitat internacional

 • Assoleix una potència total instal·lada de 2.732 MW.
 • Nous parcs al Brasil amb 68 MW.

L’EBITDA d’electricitat internacional va assolir els 276 milions d’euros el 31 de desembre, amb un augment del 15,5% en comparació de l’any anterior, fonamentalment a causa d’una contribució més alta de l’EBITDA a Mèxic.

A Mèxic, l’EBITDA va augmentar un 19,4% com a conseqüència de la millora del marge de contribució derivada d’un major marge excedent, millor disponibilitat i rendiment i del comportament favorable dels índexs de referència dels contractes, malgrat els problemes per produir a Bii Hioxo, derivats del terratrèmol d’Oaxaca de finals de setembre de 2017.

L’energia elèctrica produïda en el conjunt dels actius va augmentar el 3,2% en l’exercici, fins als 18.436 GWh.

En el tancament de l’exercici, Gas Natural Fenosa tenia una potència instal·lada de 2.732 MW a escala internacional. El setembre de 2017, Gas Natural Fenosa va posar en operació comercial el seu primer projecte de generació fotovoltaica al Brasil, els parcs solars Sobral I i Sertao I, de 68 MW de potència instal·lada, situats al nord del país.

Compte de resultats consolidat

 

(M€)20172016
Import net de la xifra de negocis23.30621.908
Proveïments-16.679-14.611
Marge brut6.6277.297
Altres ingressos d’explotació303332
Despeses de personal-1.031-974
Tributs-451-465
Altres despeses d’explotació-1.533-1.526
EBITDA3.9154.664
Altres resultats122
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament-1.648-1.707
Dotació a provisions-155-315
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ2.1122.764
Resultat financer-699-815
Resultat alienació instruments financers
Resultat d’entitats mètode participació14-98
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS1.4271.851
Impost sobre beneficis-190-333
Resultat operacions interrompudes460193
Participacions no dominants-337-364
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP1.3601.347

Balanç de situació consolidat

(M€)31/12/1731/12/16
Actiu no corrent36.23938.901
Immobilitzat intangible9.92110.920
Immobilitzat material22.65423.627
Inversions mètode participació1.5001.575
Actius financers no corrents1.3151.907
Actius per impost diferit849872
Actiu corrent11.0838.213
Actius no corrents mantinguts per a la venda1.682
Existències720758
Deutors comercials i altres comptes per cobrar4.9944.999
Altres actius financers corrents462389
Efectiu i mitjans líquids equivalents3.2252.067
TOTAL ACTIU47.32247.114

 

(M€)31/12/1731/12/16
Patrimoni net18.30519.005
Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant14.73415.225
Participacions no dominants3.5713.780
Passiu no corrent21.40920.933
Ingressos diferits842842
Provisions no corrents1.1291.248
Passius financers no corrents15.91615.003
Passius per impost diferit2.3122.509
Altres passius no corrents1.2101.331
Passiu corrent7.6087.176
Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda621
Provisions corrents183158
Passius financers corrents2.5432.599
Creditors comercials i altres comptes per pagar3.9204.072
Altres passius corrents341347
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET47.32247.114

Principals magnituds operatives

Activitat de distribució

20172016%
Distribució de gas (GWh)460.014426.5107,9
Espanya195.586184.6195,9
ATX*195.589184.6195,9
Amèrica Llatina264.428241.8919,3
Vendes de gas141.762131.3617,9
ATX122.666110.53011,0
Distribució d’electricitat (GWh)53.67065.566-18,2
Espanya32.03932.0250,0
ATX32.03932.0250,0
Amèrica Llatina**21.36133.561-35,5
Vendes d’electricitat19.75531.441-37,2
ATX1.8762.120-11,5
Transmissió d’electricitat (GWh)14.40314.484-0,6
Amèrica Llatina14.40314.484-0,6
Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 31/12):10.49110.2242,6
Espanya5.3715.3131,1
Amèrica Llatina5.1204.9114,3
Punts de subministrament de distribució d’electricitat, en milers (el 31/12):7.4477.3241,7
Espanya3.7213.7020,5
Amèrica Llatina3.7263.6222,9
TIEPI a Espanya (minuts)***47439,3

*Accés de tercers a la xarxa (energia distribuïda). Inclou els serveis d’ATX en transport secundari.
**2016 inclou l’aportació d’Electricaribe a les magnituds consolidades.
***Temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada.

Activitat de gas

20172016%
Comercialització a l’engròs (GWh)334.650298.40412,1
Espanya150.672151.863-0,8
Resta d’Europa61.89167.283-8,0
GNL Internacional122.08779.25854,0
Comercialització al detall (GWh)25.38127.053-6,2
Transport de gas – EMPL (GWh)*100.371111.720-10,2

Activitat d’electricitat

20172018%
Energia elèctrica produïda (GWh)46.38946.3610,1
Espanya27.95328,504-1,9
Generació25.66826.046-1,5
Hidràulica1.1263.933-71,4
Nuclear4.5784.4632,6
Carbó5.9535.6874,7
Cicles combinats14.01111.96317,1
Renovable i cogeneració2.2852.485-7,0
Internacional18.43617.8573,2
Mèxic (CC)16.34015.5484,4
Mèxic (eòlic)656793-17,3
Brasil (solar)48
Costa Rica (hidràulica)369398-7,3
Panamà (hidràulica)9898
República Dominicana (fuel)9259200,5
Capacitat de generació elèctrica (MW)15.44815.3060,9
Espanya12.71612.716
Generació11.56911.569
Hidràulica1.9541.954
Nuclear604604
Carbó2.0102.010
Cicles combinats7.0017.001
Renovable i cogeneració1.1471.145
Internacional2.7322.5905,5
Mèxic (CC)2.1092.0353,6
Mèxic (eòlic)234234
Brasil68
Costa Rica (hidràulica)101101
Panamà (hidràulica)2222
República Dominicana (fuel)198198
Compartir