Política de privacitat Accionistes

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Naturgy Energy Group, S.A. (d’ara endavant, Naturgy), amb domicili a l’av. d’América, 38, 28028 Madrid, i amb CIF A-08015497, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

 

II. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

II.1. Origen de les dades personals que tractem

Les dades personals dels accionistes que són tractades per Naturgy poden provenir de les fonts següents:

  • Dades que l’accionista ha facilitat directament a Naturgy.

 

II.2. Categories de les dades personals que tractem

Naturgy podrà arribar a tractar dades personals de diferents tipologies, en funció de la finalitat a la qual s’hagin de destinar:

  • Dades identificatives i de contacte, com ara nom i cognoms, DNI, passaport o NIE, adreça electrònica, adreça postal i telèfon.

 

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació, trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades que fa Naturgy:

  • Finalitat del tractament: motiu pel qual Naturgy tracta les vostres dades personals.
  • Base jurídica: base legal que permet que Naturgy tracti les vostres dades personals per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu.
  • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. També podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Naturgy perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, l’assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • Termini de conservació: termini durant el qual Naturgy tractarà les vostres dades personals. No obstant això, conforme al que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran posteriorment romandre bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

Enviar-vos informació del vostre interès, a través de qualsevol mitjà, sobre les activitats, iniciatives i altres esdeveniments (Junta d’Accionistes, dividends, resultat, etc.) promoguts per Naturgy.

.

El consentiment que heu prestat en registrar les vostres dades en el formulari.

Les vostres dades personals seran comunicades a aquells tercers als quals Naturgy estigui legalment obligada a comunicar-les.
També podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Naturgy conservarà les vostres dades fins que en sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Podeu revocar, en qualsevol moment i sense cap cost, el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de les vostres dades amb la finalitat indicada.

 

 

Gestionar les sol·licituds presentades per vostè per a l’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

 

 

IV. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Naturgy no preveu la realització de transferències internacionals en el curs del tractament de les vostres dades personals. Malgrat tot el que s’ha dit abans, se us fa saber que la Junta General d’Accionistes és objecte de gravació audiovisual i difusió pública a través d’internet en els termes que es descriuen a l’apartat III anterior, sense limitació geogràfica.

No obstant això, si per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades, aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), les transferències esmentades es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable.

 

V. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Naturgy ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents

– Adreça postal: Avinguda d’América, 38 – CP 28028, Madrid

– Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

 

VI. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan escaigui, són els següents:

 

DRET

CONTINGUT

Accés

Podreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Naturgy.

Rectificació

Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió

Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentat.

Limitació del tractament

 

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:

 

–        Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.

–        Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.

–        Quan Naturgy ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

–        Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

No decisions automatitzades

Podreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.

Retirar consentiment

Podreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.

Portabilitat

Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

 

Podreu exercir els drets esmentats a través dels canals següents:

  • Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com
  • Adreça postal: Avinguda d’América, 38 – CP 28028, Madrid

 

En la vostra comunicació, hi ha de constar com a referència “Protecció de dades personals. Accionistes”. Com que aquests drets són individuals, Naturgy ha de vigilar que siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per això, si Naturgy té dubtes sobre la vostra identitat, us podrà sol·licitar informació addicional per confirmar-la, com per exemple, una còpia del vostre DNI, NIE, passaport o document equivalent que us identifiqui. També podeu utilitzar la vostra signatura electrònica en lloc del DNI. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’evidenciar la identitat de l’autoritzat i aportar un document que acrediti aquesta autorització.

Naturgy facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.

En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades – www.aepd.es).

 

Novembre 2023