Política de privacidade Accionistas

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

 

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Naturgy Energy Group, S.A. (en diante, Naturgy), con domicilio en Av. América n.º 38, 28028 Madrid, e con CIF A-08015497, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais.


II. DATOS PERSOAIS QUE TRATAMOS

II.1. Orixe dos datos persoais que tratamos

Os datos persoais dos accionistas que son tratados por Naturgy poden provir das seguintes fontes:

  • Datos facilitados a Naturgy directamente polo accionista.

 

II.2. Categorías dos datos persoais que tratamos

Naturgy poderá chegar a tratar datos persoais de diferentes tipoloxías, en función da finalidade á que se vaian destinar:

  • Datos identificativos e de contacto, tales como: nome e apelidos, DNI, pasaporte ou NIE, correo electrónico, enderezo postal e teléfono.

 

III. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE LEGAL, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN

No cadro que se achega a continuación, encontrará a seguinte información para cada un dos tratamentos de datos realizados por Naturgy:

  • Finalidade do tratamento: motivo polo que Naturgy trata os seus datos persoais.
  • Base xurídica: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de Naturgy para cada unha das finalidades descritas. Cando a base sexa o seu consentimento, significa que os seus datos soamente serán tratados con esa finalidade cando vostede previamente manifeste, mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, a súa conformidade co devandito tratamento, en cuxo caso vostede terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento, sen efecto retroactivo, se así o desexa.
  • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, se é o caso, poderían comunicarse os seus datos persoais, e o motivo da devandita comunicación. Tamén poderán ter acceso aos seus datos persoais algúns provedores e fornecedores de servizos contratados por Naturgy para que, en calidade de encargados do tratamento, a asistan na consecución da finalidade do tratamento correspondente. Os devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato de encarga do tratamento para garantir o cumprimento legal en materia de protección de datos de carácter persoal.
  • Prazo de conservación: prazo durante o cal Naturgy tratará os seus datos persoais. Non obstante, conforme o disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán permanecer bloqueados posteriormente para a súa posta á disposición de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes, para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición destas.

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Enviarlle información do seu interese, por calquera medio, sobre as actividades, iniciativas e demais eventos (xunta de accionistas, dividendos, resultado etc.) promovidos por Naturgy.

.

O consentimento outorgado por vostede ao rexistrar os seus datos no formulario.

Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que Naturgy estea legalmente obrigada a comunicar.
Tamén poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder dar cumprimento á finalidade antes indicada.

Naturgy conservará os seus datos ata que vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.

Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede pode, en calquera momento e sen custo ningún, revogar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento dos seus datos co fin indicado.

 

 

Xestionar as solicitudes presentadas por vostede para o exercicio dos seus dereitos individuais en materia de protección de datos de carácter persoal.

O cumprimento da obriga legal imposta ao responsable do tratamento polo Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.

Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

 

 

IV. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.

Naturgy non prevé a realización de transferencias internacionais no curso do tratamento dos seus datos persoais. Non obstante o anterior, ponse no seu coñecemento que a Xunta Xeral de Accionistas é obxecto de gravación audiovisual e difusión pública a través de Internet nos termos descritos no apartado III anterior, sen limitación xeográfica.

Non obstante, se para o tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas, estes tivesen que ser transferidos fóra do Espazo Económico Europeo (“EEE”), as devanditas transferencias realizaríanse sobre a base da sinatura coas devanditas compañías localizadas fóra do EEE de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea para transferencias internacionais, ou ben sobre a base da adopción dalgunha das outras garantías adecuadas previstas pola normativa aplicable.

 

V. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Naturgy designou un Delegado de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son os seguintes:

– Enderezo postal: Avenida de América, 38 – CP.28028, Madrid

– Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com

 

VI. DEREITOS SOBRE OS DATOS PERSOAIS

Os dereitos que legalmente o asisten e que poderá exercitar, cando proceda, son os seguintes

 

DEREITO

CONTIDO

Acceso

Poderá consultar os seus datos persoais que están a ser obxecto de tratamento por Naturgy.

Rectificación

Poderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.

Supresión

Poderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais.

Oposición

Poderá solicitar que non se traten os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo. Así mesmo, poderá opoñerse a que os seus datos persoais sexan tratados con fins de mercadotecnia directa, inclusive á elaboración de perfís na medida que estea relacionada coa devandita mercadotecnia directa.

Limitación do tratamento

 

Poderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos:

 

–        Mentres se comprobe a impugnación da exactitude dos seus datos.

–        Cando o tratamento sexa ilícito, pero vostede se opoña á supresión dos seus datos, e solicite a limitación do seu uso.

–        Cando Naturgy xa non necesite tratar os seus datos, pero vostede os necesite para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

–        Cando vostede se opoña ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.

Non Decisións Automatizadas

Poderá solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.

Retirar consentimento

Poderá retirar en calquera momento, sen efecto retroactivo, o consentimento que vostede prestase previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada.

Portabilidade

Poderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitase, así como transmitilos a outra entidade.

 

Poderá exercitar os mencionados dereitos a través das seguintes canles:

  • Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com
  • Enderezo postal: Avenida de América, 38 – CP.28028, Madrid

 

Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Protección de Datos Personales. Accionistas”. Posto que estes son dereitos individuais, Naturgy debe vixiar que son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Por iso, se Naturgy tivese dúbidas sobre a súa identidade, poderá solicitarlle información adicional para confirmar esta, como por exemplo copia do seu DNI, NIE, Pasaporte ou documento equivalente que o identifique. Vostede tamén poderá utilizar a súa sinatura electrónica en lugar do DNI. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, deberá evidenciar a identidade do autorizado e achegar documento que acredite a devandita autorización.

Naturgy facilitará a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente, pode contactar co Delegado de Protección de Datos a través das canles antes indicadas.

En calquera caso, informámolo de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa aplicable en materia de protección de datos, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (ex. Axencia Española de Protección de Datos – www.aepd.es).

 

Novembro 2023