O beneficio neto de Gas Natural Fenosa acadou os 320 millóns de euros, un 7,4% máis, e o Ebitda ascendeu a 1.053 millóns de euros ata marzo

 • A compañía enerxética aumentou o seu beneficio neto un 7,4% no primeiro trimestre do ano ata os 320 millóns de euros, e incrementou Ebitda un 2,7% respecto ao mesmo período do ano anterior, grazas, principalmente, ao bo comportamento do negocio de comercialización do gas e a unhas maiores eficiencias, aínda que lastrado por un impacto negativo de 43 millóns dos tipos de cambio.
 • O Ebitda e o beneficio neto creceron arredor dun 8% e 33% respectivamente, en termos recorrentes, apoiados no crecemento orgánico da actividade e a continua optimización e redución do custo da débeda.
 • A compañía incrementa o seu foco na xeración de caixa a través da mellora dos resultados recorrentes e desinvestimentos selectivos, maiores eficiencias e unha optimización do investimento. Deste xeito, e excluíndo proxectos de crecemento singulares, a compañía investiu ao redor de 300 millóns de euros durante o trimestre, un 10% menos.
 • Asinouse a compra de dous proxectos fotovoltaicos solares en Brasil cun investimento estimado de 95 millóns de euros.
 • A 31 de marzo, a ratio de endebedamento situouse no 40%, inferior en case 5 puntos á do mesmo período do ano anterior. O custo medio da débeda continuou baixando ata alcanzar o 3,0%, dende o 3,4% a peche do exercicio 2017, o que supuxo un aforro neto de 17 millóns de euros contra o primeiro trimestre do ano anterior.
 • Entre xaneiro e marzo, pechouse tanto a venda das sociedades de distribución e comercialización de gas en Italia cunha obtención de fondos de 736 millóns de euros, coma tamén a venda do 20% de Nedgia, que supuxo uns fondos recibidos de 1.500 millóns de euros.
 • A compañía continúa traballando no seu novo Plan Estratéxico, que marcará os piares de transformación e as liñas de traballo da compañía no futuro, cunha clara orientación na creación de valor.
Francisco Reynés, presidente executivo de GAS NATURAL FENOSA.
Francisco Reynés, Presidente Ejecutivo de GAS NATURAL FENOSA.

GAS NATURAL FENOSA alcanzou un beneficio neto de 320 millóns, un 7,4% máis que no mesmo período do ano anterior. O Ebitda foi de 1.053 millóns de euros entre xaneiro e marzo, o que supón un incremento do 2,7% respecto ao primeiro trimestre de 2017.

O aumento do Ebitda responde principalmente ao bo comportamento do negocio de comercialización do gas e maiores eficiencias. A depreciación das divisas fronte ao euro tivo un impacto negativo de 43 millóns de euros respecto ao mesmo período do ano anterior. Sen este efecto, o incremento do Ebitda tería sido do 7%.

A achega da distribución de gas e electricidade ao Ebitda foi do 57%, mentres que a de xeración e comercialización foi do 43%. O Ebitda da actividade en España da compañía aumentou un 6,5% e representou o 55,7% do total. O restante, un 44,3%, correspondeu á actividade internacional.

As plusvalías xeradas no trimestre, como consecuencia da venda de negocios non estratéxicos (168 millóns de euros), dotáronse integramente a provisións por potencial deterioración de activos como consecuencia da posible descontinuación de diversos negocios no marco da optimización da carteira.

O Ebitda en termos recorrentes creceu un 7,8% apoiado polas melloras do negocio de gas e as eficiencias, aínda que isto estivo afectado parcialmente por un efecto negativo de translación de divisas na actividade internacional. Pola súa banda, o beneficio (BDI) creceu, tamén en termos recorrentes, un 32,8% apoiado no crecemento orgánico da actividade e a continua optimización e redución do custo da débeda.

Impulso estratéxico dos negocios durante o trimestre

GAS NATURAL FENOSA, a través da súa filial de xeración internacional Global Power Generation, acordou en marzo de 2018 a adquisición de dous proxectos fotovoltaicos solares en Brasil. O desenvolvemento destes dous proxectos, situados no estado de Minas Gerais, supón un investimento de aproximadamente 95 millóns e unha capacidade de 83 MW, e espérase que entren en operación ao final deste ano.

En febreiro, tras a aprobación das autoridades da competencia, GAS NATURAL FENOSA completou a venda das sociedades de distribución e comercialización de gas en Italia por 736 millóns de euros, xerando unha plusvalía de 168 millóns tras impostos. A cesión do contrato de subministración de gas, por 30 millóns €, completouse o 18 de abril de 2018.

Así mesmo, este trimestre completouse a venda dunha participación minoritaria do 20% na compañía Holding de Negocios de Gas, S.A. (Nedgia), que posúe os activos de redes de gas en España, a un consorcio de investidores en infraestruturas a longo prazo formado por Allianz Capital Partners e Canada Pension Plan Investment Board por 1.500 millóns, o que xerou un incremento de reservas para a compañía de aproximadamente 1.000 millóns de euros.

GAS NATURAL FENOSA traballa de xeito permanente na revisión e optimización da súa carteira de negocios, así como a revisión continua das súas actividades e xeografías non estratéxicas. Á raíz desta revisión estratéxica de posicionamento internacional, a compañía está a levar a cabo uns procesos competitivos de venda para os seus negocios de distribución eléctrica na República Moldova e xeración de electricidade en Kenya. Tamén se continúa o proceso de venda dos activos de gas en Colombia iniciado en 2017.

Optimización dos investimentos e xeración de caixa

GAS NATURAL FENOSA incrementou o seu foco na xeración de caixa a través da mellora dos resultados recorrentes e desinvestimentos selectivos, maiores eficiencias e unha optimización do investimento. Deste xeito, e excluíndo os proxectos singulares, a compañía investiu ao redor de 300 millóns durante o trimestre, un 10% menos que no mesmo período do ano anterior.

A comercialización de gas representa o 35,8% do total do consolidado dos investimentos, grazas á incorporación do metaneiro. Pola súa banda, a distribución de gas representa o 22,1% do total (+10,3%). No caso de América latina, a distribución de gas aumentou un 30,8% ata representar o 15,9% do total, grazas ao crecemento dos investimentos en Chile.

Pola súa banda, a actividade de electricidade representou un 19,3% do total. No caso de electricidade España, os investimentos aumentaron un 91,3% polos novos proxectos eólicos en Canarias.

Por ámbito xeográfico, os investimentos no exterior representaron o 63% do total, mentres que en España foi do 37%, sen considerar a incorporación do novo buque metaneiro.

Continúa a optimización da débeda financeira

 • GAS NATURAL FENOSA reduciu o seu resultado financeiro neto en 17 millóns de euros.

A peche do primeiro trimestre, a débeda financeira neta da compañía foi de 13.031 millóns de euros e situou a ratio de endebedamento no 39,5%, fronte ao 44,4% do mesmo período do ano anterior. A ratio débeda neta/Ebitda foi de 3,3 veces.

O custo da débeda financeira neta do primeiro trimestre do exercicio 2018 ascende a 138 millóns €, inferior ao mesmo período do ano anterior, debido á redución de tipos en novas emisións, que refinancian débeda que chegou a vencemento ou se utilizan para a recompra de bonos, así como a cancelación de préstamos bancarios.

Deste xeito, o custo medio da débeda financeira bruta redúcese do 3,4%, ao peche do exercicio 2017, ao 3,0% no primeiro trimestre do 2018, co 84% da débeda a tipo fixo.

En canto a vencementos da débeda, o 92,6% da débeda financeira neta ten un vencemento igual ou posterior ao ano 2020 e a vida media da débeda sitúase en 6,4 anos.

En xaneiro deste ano, a compañía realizou unha emisión de bonos a 10 anos por un importe de 850 millóns, cun cupón do 1,5%, cuxos recursos se destinaron a unha oferta de recompra de bonos por un importe de 916 millóns de obrigas con vencemento entre 2019 e 2023.

Por outro lado, Gas Natural México emitiu, en marzo, 152 millóns de euros en bonos, a tres e sete anos, con cupón variables do TIIE (o equivalente a euríbor en México) máis 0,40% o de tres anos e o de 7 anos con cupón do 8,89%.

Así mesmo, durante o primeiro trimestre do exercicio, amortizáronse préstamos por 464 millóns de dólares e 500 millóns de euros.

A 31 de marzo, GAS NATURAL FENOSA contaba cunha dispoñibilidade de liquidez de 10.941 millóns de euros, o que supón unha cobertura de vencementos superior aos 24 meses.

Distribución de gas

 • O Ebitda de distribución de gas, incluíndo España e América latina, alcanzou os 333 millóns de euros.
 • As vendas da actividade regulada de gas en España creceron un 3,7%, cun desenvolvemento novo de rede de 734 quilómetros.
 • As vendas da actividade de gas en América latina acadaron os 56.628 GWh.

O Ebitda da actividade de distribución de gas en España foi de 214 millóns de euros, un 4,9% menos, diminución asociada principalmente ao menor ingreso de alugueiro de contadores derivado da aplicación dunha redución no prezo de alugueiro a partir de xaneiro de 2018 (Orde ETU/1283/2017) e pola menor actividade en GLP.

As vendas da actividade regulada de gas aumentaron un 3,7%, ata os 58.753 GWh. O crecemento situouse significativamente por enriba do rexistrado no mesmo período do ano anterior, un 14% máis e 2.707 GWh máis, grazas á climatoloxía favorable no mes de marzo, o máis frío dos últimos 15 anos.

A rede de distribución incrementouse 734 quilómetros nos últimos 12 meses, ata os 56.562 quilómetros.

O Ebitda da distribución de gas en América latina alcanzou os 119 millóns de euros, o que supón un aumento do 3,1% respecto ao anterior período, principalmente debido á revisión tarifaria de gas en Arxentina.

A compañía sumou a peche do exercicio 5.162.000 puntos de subministración en América latina, cun crecemento interanual de 206.000 puntos de subministracións.

Distribución de electricidade

 • O Ebitda recorrente de distribución eléctrica situouse nos 268 millóns de euros

O Ebitda recorrente da actividade de distribución de electricidade en España alcanzou os 160 millóns de euros no primeiro trimestre, o que representa un incremento do 1,9% respecto ao mesmo período do ano anterior, debido principalmente á implantación de medidas de eficiencia no negocio realizada durante o exercicio 2017.

O Ebitda recorrente da actividade de distribución de electricidade en América latina foi de 108 millóns de euros a peche do primeiro trimestre, un 6,5% menos, afectado especialmente pola evolución do tipo de cambio.

As vendas da actividade de distribución de electricidade en América latina aumentaron un 1,1% ata os 5.745 GWh, cunha contribución especial de Chile que sumou vendas por 3.950 GWh.

En conxunto, os puntos de subministración a peche do trimestre foron 3.755.000.

Gas: Comercialización e infraestruturas

 • O Ebitda da actividade de gas ascendeu ata os 332 millóns de euros.

O Ebitda da actividade de comercialización de gas almacenista e retallista ascendeu a 259 millóns de euros, un 60% máis que entre xaneiro e marzo de 2017, debido principalmente ao incremento nos volumes de venda de GNL internacional nun contorno de prezos de gas máis elevados en contexto invernal.

No primeiro trimestre, a comercialización almacenista de GAS NATURAL FENOSA alcanzou os 99.979 GWh, un 17% máis, debido fundamentalmente á achega do negocio internacional (+17%), que se situou, á súa vez, en 61.943 GWh. A comercialización no mercado gasista español a clientes finais alcanzou os 38.036 GWh (-5,9%).

En relación coa comercialización de gas natural en Europa, o grupo mantén unha posición consolidada en Francia, Bélxica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Países Baixos e Alemaña. No período, realizou vendas en Francia por un volume de 13,6 TWh. Pola súa banda, as vendas en Bélxica, Luxemburgo, Países Baixos e Alemaña foron de 5,2 TWh. A compañía tamén opera no mercado almacenista de Irlanda, onde vendeu un volume de 0,5 TWh a 31 de marzo.

No mercado portugués, GAS NATURAL FENOSA continúa como segundo operador do país, cunha cota do 15% e un volume de vendas de 1,6 TWh acumulado a peche do trimestre.

No mercado de comercialización retallista, as vendas acadaron os 13.523 GWh con 11,7 millóns de contratos activos de gas, electricidade e servizos de mantemento a 31 de marzo. A subministración conxunta de electricidade e gas de GAS NATURAL FENOSA alcanza xa a cifra de máis de 1,5 millóns de fogares en España.

No primeiro trimestre, GAS NATURAL FENOSA e Balearia asinaron o primeiro contrato de bunkering permanente de GNL para propulsión de buques en España, o que supón a subministración en exclusiva para unha década naqueles portos onde opera Balearia.

O Ebitda da actividade de infraestruturas, que inclúe a operación do gasoduto Magreb-Europa e a exploración, produción, almacenamento e regasificación de gas, foi de 73 millóns de euros no período xaneiro-marzo. Sen considerar o efecto do tipo de cambio, o Ebitda incrementaríase un 3,7% respecto ao ano anterior.

Electricidade España: xeración, comercialización e subministración.

O Ebitda da actividade de electricidade en España (xeración, comercialización almacenista e retallista e subministración a PVPC) foi de 124 millóns de euros (-1,6%).

A demanda de electricidade en España alcanzou no primeiro trimestre de 2018 os 66.020 GWh, un 2,9% superior á do mesmo trimestre de 2017, polo que continúa así coa tendencia de crecemento positivo dos últimos trimestres.

A cota de GAS NATURAL FENOSA no mercado de xeración tradicional situouse no primeiro trimestre no 17,4%, 0,3 puntos máis que nas mesmas datas de 2017.

A produción eléctrica peninsular de GAS NATURAL FENOSA foi de 7.197 GWh no primeiro trimestre (-1,1%). Desta cifra, 6.327 GWh corresponderon a xeración tradicional, inferior nun 3,3% á do mesmo período do ano anterior.

Por tecnoloxías, a produción hidráulica convencional situouse en 1.277 GWh, fronte aos 465 GWh do mesmo período do ano anterior, a produción nuclear foi de 1.231 GWh (+0,5%), a de ciclos combinados de 3.015 GWh (-5,3%) e a das térmicas de carbón 804 GWh (-51,8%).

As vendas de electricidade alcanzaron ata o 31 de marzo os 9.552 GWh, incluíndo a comercialización en mercado liberalizado e de último recurso (PVPC), cun aumento do 5,9%.

Gas Natural Fenosa Renovables pechou o exercicio cunha potencia total instalada en operación de 1.147 MW consolidables (979 MW de eólica, 110 MW de minihidráulica e 58 MW de coxeración e fotovoltaica).

A compañía está actualmente a finalizar a construción de 8 dos 13 parques eólicos que Gas Natural Fenosa Renovables inscribiu dentro da cota máxima de 450 MW aberta polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo para as Illas Canarias. Así mesmo, GAS NATURAL FENOSA continúa avanzando na obtención das autorizacións necesarias dos proxectos eólicos (667 MW) e fotovoltaicos (250 MW) das dúas poxas adxudicadas. Destes, xa se iniciou a construción do parque eólico Merengue que, cunha potencia de 40 MW, será o primeiro parque eólico de Estremadura.

Electricidade Internacional

 • GPG investirá 95 millóns en dous parques fotovoltaicos en Brasil.

O Ebitda de Electricidade Internacional alcanzou os 69 millóns de euros a 31 de marzo, cun aumento do 3% fronte ao mesmo período do ano anterior, debido fundamentalmente a unha maior contribución do Ebitda no negocio de O&M Energy, en Costa Rica e en Brasil, a pesar da evolución negativa dos tipos de cambio.

En México, o Ebitda foi de 59 millóns (-6,3%) como consecuencia do efecto do tipo de cambio. Sen considerar o devandito efecto, o Ebitda aumentaría un 6,3% grazas á mellora da marxe de contribución derivada dunha maior marxe excedente, mellor dispoñibilidade e rendemento e do comportamento favorable dos índices de referencia dos contratos.

A enerxía eléctrica producida no conxunto dos activos aumentou o 12,2% no trimestre, ata os 4.734 GWh.

A peche do exercicio, GAS NATURAL FENOSA tiña unha potencia instalada de 2.812 MW a ámbito internacional. No mes de marzo, a través da súa filial de xeración internacional Global Power Generation, a compañía acordou a adquisición de dous proxectos fotovoltaicos solares en Brasil. O desenvolvemento destes dous proxectos, situados no estado de Minas Gerais, supón un investimento de aproximadamente 95 millóns e unha capacidade de 83 MW. Espérase que entren en operación ao final deste ano.
Conta de resultados consolidada

(€ millóns)1T181T17
Importe neto da cifra de negocios6.4066.089
Aprovisionamentos-4.700-4.419
Marxe bruta1.7061.670
Outros ingresos de explotación5562
Gastos de persoal-246-241
Tributos-127-121
Outros gastos de explotación-335-345
EBITDA1.0531.025
Amortizacións e perdas por deterioración-596-410
Dotación a provisións-29-28
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 428587
Resultado financeiro-160-177
Resultado de entidades método participación15
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS283410
Imposto sobre beneficios-97-90
Resultado operacións interrompidas18846
Participacións non dominantes-54-68
RESULTADO ATRIBUÍBLE AO GRUPO320298
Principais magnitudes operativas

Actividade de distribución

1T181T17%
Distribución de gas (GWh)115.381112.2205,6
España58.75356.6583,7
ATR*58.75356.6583,7
Latinoamérica56.62855.5621,9
Vendas de gas27.68028.573-3,1
ATR28.94826.9897,3
Distribución de electricidade (GWh)13.93713.8750,4
España8.1928,195
ATR8.1928.195
Latinoamérica5.7455.6801,1
Vendas de electricidade5.0075.302-5,6
ATR73837895,2
Transmisión de electricidade (GWh)3.8913.8750,4
Latinoamérica3.8913.8750,4
Puntos de subministración de distribución de gas, en miles (a 31/03):10.54410.2742,6
España5.1624.9564,2
Latinoamérica5.1624.9564,2
Puntos de subministración de distribución de electricidade, en miles (a 31/03):7.4817.3571,7
España3.7263.7070,5
Latinoamérica3.7553.6502,9
TIEPI en España (minutos)**1557-73,7

*Acceso a Terceiros á Rede (enerxía distribuída). Inclúe servizos de ATR en transporte secundario.
**Tempo de Interrupción Equivalente á Potencia Instalada.

Actividade de Gas

1T181T17%
Comercialización almacenista (GWh)99.97985.42817,0
España38.03640.436-5,9
Resto de Europa20.97017.15522,2
GNL Internacional40.97327.83747,2
Comercialización retallista (GWh)13.52312.4898,3
Transporte de gas – EMPL (GWh)*36.08128.71325,7
*Gasoducto Magreb-Europa
Actividade de Electricidade
1T181T17%
Enerxía eléctrica producida (GWh)11.93111.4983,8
España7.1977.275-1,1
Xeración6.3276.544-3,3
Hidráulica1.277465
Nuclear1.2311.2250,5
Carbón8041.669-51,8
Ciclos combinados (CC)3.0513.185-5,3
Renovable e coxeración87073119,0
Global Power Generation4.7344.22312,1
México (CC)4.1793.69113,2
México (eólico)2382236,7
Brasil (solar)30
Costa Rica (hidráulica)5779-27,8
Panamá (hidráulica)19185,6
República Dominicana (fuel)211212-0,5
Capacidade de xeración eléctrica (MW)15.52815.3061,5
España12.71612.716
Xeración11.56911.569
Hidráulica1.9541.954
Nuclear604604
Carbón2.0102.010
Ciclos Combinados (CC)7.0017.001
Renovable e coxeración1.1471.147
2.8121.5908,6
Global Power Generation2.1892.1897,6
México (CC)234234
México (eólico)68
Brasil (solar)101101
Panamá (hidráulica)2222
República Dominicana (fuel)198198
Compartir