Integridade e transparencia

Temos a firme convicción de que operar con integridade e transparencia contribúe de forma directa a atinxir os nosos obxectivos e a xestionar o negocio de forma sostible

Para dar resposta aos riscos relacionados coa integridade e a transparencia, desenvolvemos unha serie de mecanismos que establecen as pautas que han de presidir o comportamento ético e transparente dos administradores e empregados no seu desempeño diario, tal e como vén recollido no Código Ético, o Código Ético do Provedor, a Política de Compliance, o Modelo de Prevención Penal, a Política Anticorrupción, as políticas fiscais e a Política de Dereitos Humanos de Naturgy. Sobre a base dos nosos principios éticos, reforzaremos as mellores condutas e prácticas en novos ámbitos internacionais con oportunidades de crecemento para a compañía, de maneira que se contribúa ao desenvolvemento e progreso social.

Principios de actuación responsable e íntegra

Rexeitar a corrupción, a fraude e o suborno no desenvolvemento da actividade da compañía e establecer medidas para evitalos e combatelos, desenvolvendo canles internas que permitan a comunicación de irregularidades, respectando e protexendo o anonimato do comunicante.

Cumprir as leis e normas nacionais e internacionais vixentes nos países nos que opera a compañía, respectando especialmente os principios expresados na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de Nacións Unidas e na Declaración da Organización Internacional do Traballo (OIT), os principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas, os principios reitores de Dereitos Humanos e empresas de Nacións Unidas, así como os principios da OCDE para o goberno das sociedades.

Actuar con responsabilidade na xestión dos negocios e cumprir coas obrigas fiscais en todas as xurisdicións nas que opera a compañía, asumindo o compromiso de transparencia e colaboración coas administracións tributarias correspondentes.

Competir no mercado de xeito leal: non admitir condutas enganosas, fraudulentas ou maliciosas que leven á compañía á obtención de vantaxes indebidas.

Promover a transparencia informativa e a comunicación responsable, veraz, eficaz, íntegra e puntual, publicando periodicamente información financeira e non financeira que poña en valor as actuacións da empresa e ofreza unha resposta específica ás necesidades de información dos grupos de interese da compañía.

Manter, en todo momento, o diálogo cos grupos de interese a través das canles de comunicación que sexan máis axeitadas e accesibles.