Informacións, aclaracións ou preguntas realizadas por escrito polos accionistas JGA 2023

Non lles parece que 18 anos que levamos como preferentistas de Unión Fenosa son demasiados? Non entendemos como as seguen mantendo vivas, cando vostedes son coñecedores de que estas preferentes, ao igual que todas as preferentes desta época, (son as únicas que quedan vivas, tanto Telefónica, como Repsol e Endesa amortizáronas pola súa mala imaxe) e estas foron ofrecidas de xeito enganoso, sen dicirnos que eran perpetuas, como así o testificaron todos os xulgados.

Respecto á pregunta que nos formula sobre as participacións preferentes das que é titular, reiterámoslle o que xa lle manifestamos en anteriores comunicacións, que as Participacións Preferentes se emitiron con carácter perpetuo, é dicir, non teñen data de vencemento e que a decisión da amortización total ou parcial das devanditas participacións lle corresponde ao emisor, neste caso, Unión Fenosa Preferentes, S.A.U.

Dende a compañía realízase o seguimento do mercado e a análise do comportamento das súas emisións; isto podería levar no futuro á toma en consideración de diferentes actuacións, que por suposto lle serían comunicadas oportunamente, como poderían ser a amortización da emisión de participacións preferentes, o lanzamento dunha oferta de recompra destas en condicións de mercado ou o mantemento da emisión pagando a remuneración trimestral que se incrementou a partir de 2015.

En maio de 2015 lanzouse unha oferta de compra das Participacións Preferentes voluntaria a prezo de mercado, á que vostede optou por non acudir e, en consecuencia, mantelas coa remuneración acordada no momento da emisión.